نویسنده = ���������� �������� ��������������
یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 96-116

محمدرضا جعفری نصر؛ خسرو باختری؛ عیسی خوشرو رودبارکی


شبیه سازی واحد بهسازی یکپارچه سیکل ترکیبی با هدف تولید برق

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 112-131

محمدرضا جعفری نصر؛ مینا کوخایی