نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
بهره گیری از نوسانات فشار در رصد هیدرودینامیک بسترهای سیال

دوره 7، شماره 38، شهریور 1391، صفحه 5-16

فرهاد کریمی؛ رحمت ستوده قره باغ؛ رضا ضرغامی؛ نوید مستوفی