نویسنده = ���������������� ��������
مدل‌سازی سیستم تعادلیPz-CO2-H2O با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 21-36

احد قائمی؛ حسین قنادزاده؛ زینب اصغرپور