نویسنده = دین محمد، محمود
مطالعه و مروری بر تشکیل و روشهای حذف رسوبات معدنی در فرآیند بازیافت نفت

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 100-112

بهروز میرزایی؛ سیدعلی موسوی دهقانی؛ سیدحسین هاشمی؛ محمود دین محمد