نویسنده = ���������� ��������������
مدل‌سازی تعادلی و سینتیکی فرآیند حذف فلزات سنگین توسط کربن فعال

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 37-51

ابراهیم طریک؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی