نویسنده = ������ ���������� ������������������
تخمین هوای اضافی سوخت( گازی )جایگزین با هدف تولید دمای متناسب با سوخت مایع در کوره های دوار

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 86-95

عبدالحمید قره خانی؛ حسین سخایی نیا؛ محمدعلی تورنگی