نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 192-200

سمانه کودزری فراهانی؛ فرح سادات هالک؛ سید محسن حسینی