نویسنده = یاسمن سماعی
شناسایی و اندازه گیری دی بنزوتیوفن و برخی مشتقات آلکیل دار آن در گازوییل

دوره 7، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 31-38

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مصطفی حسنی سعدی؛ پرویز سلیمانی؛ یاسمن سماعی