نویسنده = �������������� �������� �������� ��������������