نویسنده = ������������������ ������
مروری برمیکروراکتورها و روش های جدید کنترل آن ها

دوره 7، شماره 38، شهریور 1391، صفحه 39-52

حمید مثمری؛ مسعود پیرهادی؛ رضا داورنژاد