نویسنده = �������������� �������� ������
شناختی از برج های دیوار میانی و تاثیر آن بر کاهش انرژی مورد نیاز در فرایند های تقطیر

دوره 7، شماره 38، شهریور 1391، صفحه 69-79

رهبر رحیمی؛ اشکان البرزی؛ محمد حسن سودمند؛ مرتضی زیودار