نویسنده = محمدرضا شجاع
بررسی آسفالتن های نفت خام

دوره 7، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 13-27

یوسفعلی قربانی؛ هادی قنبرنژاد؛ وحیده اکبر؛ وحید صمیمی؛ محمدرضا شجاع