نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی کارایی فیلترهای تولیدشده از لایه‌های نانولیفی در جذب ناخالصی و آلودگی سوخت دیزل

دوره 15، شماره 71، آذر 1399، صفحه 5-20

علیرضا شیاسی؛ پرویز نورپناه؛ احمد موسوی شوشتری