نویسنده = ���������������� ����������
ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن بوسیله تحلیل همبستگی و روابط رگرسیون

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 189-199

مجتبی اکبریان؛ اسماعیل نجفی؛ میثم رفیع پرهیزگار