نویسنده = ������������ ��������
استفاده مجدد از آب تولیدی در میادین نفت و گاز

دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 5-15

محمدحسین صراف زاده؛ بیژن رضایی؛ علی نخعی