نویسنده = �������� �������������� ������������
تعیین سینتیک ذاتی واکنش فیشر- تروپش بر روی کاتالیست کبالت - رنیوم بر پایه ترکیبی گاما آلومینا- زیرکونیا

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 39-56

صبا کریمی؛ معصومه قلبی آهنگری؛ بهنام حاتمی؛ احمد توسلی