نویسنده = ������������ ���������������������������� ����������