نویسنده = سید رضا سیف محدثی
مدلسازی ظرف تبخیر ناگهانی هیدروژن در واحد تبدیل کاتالیستی نفتا

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 63-77

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی


احیای کاتالیست خارج راکتوری فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 202-214

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ حمید قصاب زاده


شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین توسط نرم افزار Aspen Plus

دوره 8، شماره 42، شهریور 1392، صفحه 68-82

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ فربد ریخته گر