نویسنده = �������� �������� ��������
جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 70-95

امیرحسین خلیلی گرکانی؛ نوراله کثیری؛ جواد ایوک پور؛ افشین مهدوی