کلیدواژه‌ها = کلید واژه ها: عوامل کلیدی، موانع پذیرش
شناسایی چارچوب مفهومی از عوامل و موانع کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)

دوره 13، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 66-90

اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ محسن شاهرخی قهفرخی؛ جواد سیاهپوش