کلیدواژه‌ها = ته مانده سنگین
انتخاب بهترین فرآیندهای ارتقاء، برای ته مانده های سنگین نفتی ایران

دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 81-98

آروین خادم صمیمی؛ حسین بریجانیان؛ غفور کریمی؛ مصطفی زارعی ابیانه