کلیدواژه‌ها = هیدروژن
ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن

دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 37-49

10.22034/farayandno.2021.249073

احمد توسلی؛ علیرضا عزیزی؛ رافعه اکبرشاهی؛ مهشید وقارموسوی


بررسی روشهای رهاسازی گاز هیدروژن در واحدهای فرایندی - مطالعه موردی: واحد آزمایشگاهی هیدروژن مایع

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 28-42

علی صابری مقدم؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی؛ زهرا منصوری؛ وحید خبری؛ علی نوذری


کارایی راکتورهای غشایی در فرایند ریفرمینگ متان در حضور بخار آب

دوره 11، شماره 56، اسفند 1395، صفحه 105-121

فرید بلوچی؛ بهروز بیاتی


شبیه سازی واحد بهسازی یکپارچه سیکل ترکیبی با هدف تولید برق

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 112-131

محمدرضا جعفری نصر؛ مینا کوخایی


عملکرد چرخه های سردسازی خارجی در فرآیند مایع سازی هیدروژن

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 66-78

علی صابری مقدم؛ سجاد آزادگان جهرمی؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی