کلیدواژه‌ها = ایزوترم
مدل‌سازی تعادلی و سینتیکی فرآیند حذف فلزات سنگین توسط کربن فعال

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 37-51

ابراهیم طریک؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی


مطالعه و بررسی جذب تعادلی گازها درجاذب های جامد

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 29-38

ترانه جعفری بهبهانی؛ احمد سعیدی مهر