کلیدواژه‌ها = راکتور تری‌ریفرمینگ
بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی

دوره 13، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 5-31

احسان غفران مظفر؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی