کلیدواژه‌ها = جداسازی گاز
ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن

دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 37-49

10.22034/farayandno.2021.249073

احمد توسلی؛ علیرضا عزیزی؛ رافعه اکبرشاهی؛ مهشید وقارموسوی


غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گاز: چالش ها و چشم انداز

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 5-20

ایمان خلیلی نژاد؛ علی کارگری؛ محمد مرفاوی