کلیدواژه‌ها = "نشت نفت ؛الگوریتم های جداسازی فراطیفی؛تصاویر فراطیفی
بررسی تشخیص نفت با استفاده از الگوریتمهای جداسازی طیفی PPI وFPPI در تصاویر ابرطیفی

دوره 11، شماره 53، خرداد 1395، صفحه 66-79

احمد کشاورز؛ حمیدرضا کیهان پور؛ سیدمحمدکریم هاشمی زاده