کلیدواژه‌ها = مبدل حرارتی
بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با نوارهای تابیده

دوره 14، شماره 68، اسفند 1398، صفحه 30-46

قنبرعلی شیخ زاده؛ سعید خندان سیر؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ سید ابوالفضل حسینی جمکرانی