کلیدواژه‌ها = آزمون میدانی
معیارهای طراحی اورینگ های تحت فشار در محیط گازترش

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 29-40

طلعت خلخالی زاویه؛ محمدمهدی صالحی؛ علیرضا دورباش؛ حسین پیوس؛ ویدا قائدی