موضوعات = ترمودینامیک و تعادل فازی
مدل‌سازی سیستم تعادلیPz-CO2-H2O با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 21-36

احد قائمی؛ حسین قنادزاده؛ زینب اصغرپور


تخمین خواص ترمودینامیکی گازهای سبک فرآیندی در صنعت نفت و گاز با استفاده از یک معادله حالت جدید و کاربردی

دوره 9، شماره 47، آذر 1393، صفحه 5-23

رسول محمدیخواه نجف آبادی؛ علی جبرئیلی جلودار؛ حامد نادری


مدل‌سازی تعادل بخار- مایع با استفاده از معادله حالت ساده شده SAFT

دوره 8، شماره 43، آذر 1392، صفحه 5-18

یاسین حاجب؛ امیر عباس ایزدپناه؛ شهریار عصفوری