اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا کاظم نژاد

مهندسی شیمی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

r.kazemnezhadgmail.com

سردبیر

اسماعیل فاتحی فر

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی سهند تبریز

fatehifarsut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا امیدخواه نسرین

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

omidkhahmodares.ac.ir

تورج محمدی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه علم و صنعت ایران

torajmohammadiiust.ac.ir

عباسعلی خدادادئی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تهران

khodadadut.ac.ir

رامین کریم زاده

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

raminmodares.ac.ir

فریبرز رشیدی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rashidiaut.ac.ir

حبیب آل ابراهیم

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

alebrmaut.ac.ir

علیمراد رشیدی

مهندسی شیمی استاد- پژوهشگاه صنعت نفت

rashidiamripi.ir
0000-0001-6753-1939

h-index: 51  

مهران رضایی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه علم و صنعت

mrezaeiiust.ac.ir

مرتضی زیودار

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه سیستان و بلوچستان

mzivdareng.usb.ac.ir

علی اکبر بابالو

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی سهند

a.babaluosut.ac.ir

عبدالرضا اروجعلیان مشهدی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aroujaliaut.ac.ir

مشاور علمی

ایرج نظر حسین صابر

مهندسی شیمی مدیر عامل شرکت طرح و فرآیند کیمیا

inhsaberyahoo.com

خیراله رضوی

شیمی مشاور طرح های تولید محصولات شیمیایی

razavi11yahoo.com

مدیر اجرایی

آزیتا برخورداری

مهندسی شیمی کارشناس ارشد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

barkhordaryut.ac.ir

ویراستار ادبی

زهرا امینی ادیب

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

s.aminiadibchmail.ir

ویراستار انگلیسی

آرش عرب مارکده

مهندسی شیمی کارشناس ارشد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

arash.arabmarkademodares.ac.ir