پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل واکس به کمک معادله های حالت

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی شیمی گرایش گاز، دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در این مقاله یک مدل ترمودینامیکی جدید بر پایه مدل جامد محلول ارائه شده است که می شود به وسیله آن تعادل جامد- مایع را در ترکیبات دوتایی و چندتایی از فشار اتمسفری تا فشارهای بالا محاسبه نمود. در این کار از مدل اکتیویته ویلسون برای بدست آوردن ضریب اکتیویته در فاز جامد استفاده شده است و در فاز مایع از معادلات حالت NB وPR  برای بدست آوردن فوگاسیته بهره برداری شده است. برای افزایش دقت در محاسبه ضریب فوگاسیته در فاز مایع از ضریب بر هم کنش دوتایی ارائه شده توسط Jaubert و همکاران در هر دو معادله حالت استفاده شده است. مدل ارایه شده دارای نتایج خوبی در مقایسه با مقادیر آزمایشگاهی دمای تشکیل واکس از فشار کم تا فشارهای خیلی زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic Conditions Prediction of Wax Formation Using Equations of State

نویسندگان [English]

  • M. Fani Kheshty 1
  • Kh. Nasrifar 2
1 M. Sc. Student, Department of Chemical Engineering, Shiraz University of Technology
2 Assistant Prof, Department of Chemical Engineering, Shiraz University of Technology
چکیده [English]

In this paper, a thermodynamic model based on solid solution model is developed to predict the solid–liquid equilibrium (SLE) of certain binary and multi component mixtures (paraffinic) in atmospheric pressure to very high pressure. In this approach, the solid phase activity coefficient is calculated by Wilson activity coefficient model. The fugacity coefficient in liquid phase is calculated by the NB and PR equations of state using van der Waals mixing rules. Appropriate binary interaction parameters from Jaubert et al. are used with the van der Waals mixing rules to characterize the liquid phase more accurately. The developed model describes the SLE of hydrocarbon systems quite well from low to high pressures. This model is capable of predicting wax formation temperature for a vast range of pressures. The predictions of the developed model are favorably compared to the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid-liquid equilibrium
  • Solid solution theory
  • Equation of state
  • Wilson activity model
  • Binary interaction Parameter