فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات به طور متوسط بین 3 تا 6 ماه به طول می انجامد.algoritm