فرآیندنو در ارزیابی نشریات علمی رتبه A کسب نمود

فرآیندنو در ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط کمیسیون نشریات علمی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، موفق به کسب امتیاز 80 و رتبه A در سال 1393 گردید.

این ارزیابی توسط کمیسیون نشریات دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقای نشریات علمی کشور، در بهمن ماه سال جاری بر اساس چهار شاخص زیر صورت گرفت:

1- انتشار به موقع (تا قبل از پایان فصل)                     30 امتیاز

2- نمایه سازی در پایگاههای اطلاعات علمی                30 امتیاز

3- دارا بودن سایت و نرم افزار استاندارد                      25 امتیاز

4- تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی       15 امتیاز

نشریات بر اساس مجموع شاخص های فوق الذکر به سه دسته کلی رتبه بندی شده اند:

1- گروه یک: نشریاتی که بیش از 80 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه A

2- گروه دوم: نشریاتی که 65 تا 80 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه B

3- گروه سوم: نشریاتی که کمتر از 65 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه C

نشریه فرآیندنو موفق شد در این ارزیابی، امتیاز 80 و رتبه A را در سال 1393 کسب کند.

لینک نشریه فرآیندنو در سامانه ارزیابی نشریات کشور: http://journals.msrt.ir/?list&sbb=41&sb=1