ساخت، تعیین مشخصات و ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست ZSM-5 در فرایند آبگیری متانول به دی متیل اتر

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بابل

2 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

در این

 

 تحقیق نانو زئولیتZSM-5  در نسبت مولی  Si/Alبرابر 125 در دمای 170 درجه سانتیگراد در مدت زمان پیرسازی 3 ساعت و زمان کریستال سازی 72 ساعت به روش هیدروترمال ساخته شد. ساختار نانوکاتالیست ساخته شده به وسیله آنالیز های BET، NH3-TPD،  XRDو SEM مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت این کاتالیست در فرایند آبگیری از متانول برای تولید دی متیل اتر در یک راکتور بستر ثابت تحت شرایط عملیاتی (دمای  oC300، فشار  atm1 و دبی خوراک  ml/min55/0 از متانول خالص) مورد ارزیابی قرار گرفته، که میزان تبدیلی در حدود 80% و بازده تولیدی در حدود 86% بدست آمد. نانوکاتالیست ساخته شده دارای مساحت سطحی m2g-1398 و اندازه کریستالی در حدود nm 22 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation, characterizing, and activity evaluation of ZSM-5 nano catalyst in dehydration of methanol to dimethyl ether

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hosseini 1
  • Majid Taghizadeh 1
  • Ali Eliassi 2
1 Chemical Engineering Department, Babol UniVersity of Technology, P.O. Box 484, 4714871167 Babol, Iran
2 Chemical Technologies Research Department, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, ZSM-5 nanozeolite was synthesized by hydrothermal method in a Si/Al molar ratio of 125 at a temperature of 170 °C, the aging time of 3 h and the crystallization time of 72 h. The prepared nanocatalyst was characterized by BET, XRD, NH3-TPD, and SEM techniques. The activity of this catalyst was evaluated in the dehydration of methanol to dimethyl ether in a fixed bed reactor at 300 oC, 1 atm and a feed flow rate of 0.55 ml/min of pure methanol. A conversion of about 80% and about 86% yield of DME of were achieved, respectively. The prepared nanocatalyst has a crystal size of 22 nm and a specific surface area of about 398 m2g1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZSM-5 nanocatalyst
  • methanol dehydration
  • hydrothermal method, dimethyl ether