بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت استعداد فرایندی است که از زمان پدیدار شدن کماکان مسیر تحول را می‌پیماید، با آگاه شدن مدیران سازمان از این حقیقت که استعدادها و توانائی‌‎های کارکنان آنان است که کسب و کار آنها را به سمت موفقیت هدایت می‌کند، شرکت‌ها و سازمان‌ها بر آن شدند تا در زمینه­‌های مدیریت استعداد وارد عمل شوند و برای حفظ کارکنان با پتانسیل بالای خود تلاش نمایند. هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین­پروری نیروی انسانی در شرکت پخش فرآورده­‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز است. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی-کاربردی است، جامعه آماری 140 نفر و شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش تمام شمار است، جهت تجزیه و تحلیل داده­‌ها از نرم‌افزار 22 spss استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه‎‌های اصلی حاکی از آن است که مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم (معنی‌دار) دارد. یافته­‌های پژوهش بر وجود اثرات انتخاب کارکنان مستعد بر جانشین­پروری، آموزش کارکنان مستعد بر جانشین­پروری و حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشین­پروری صحه می‌گذارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of talent management on human resource Succession planning

نویسندگان [English]

  • Mir Ali SeyedNaghvi 1
  • Nazanin Cheraghi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 MSc , Faculty of Management & Accounting, AllamehTabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Talent management is a complete set of processes for identifying, developing, maintaining, and using talent employees in order to successfully perform the required activities of organization. Talent management assures the organization that the qualified people with the suitable skills stand at the proper job position in order to achieve the expected goals. The purpose of this study is to evaluate the effects of talent management on succession planning of human in Shiraz Petroleum Products Distribution Company. This study is a descriptive-practical research and the sample of this study includes 140 employees of Shiraz Petroleum Products Distribution Company. Total number of samples is suitable for this study. Data collection tool is questionnaire. According to the results of statistical tests, all research hypotheses are confirmed. The main hypothesis test result suggests that talent management on succession planning of talent human resources has positive and direct (statistically significant) effect. The findings subscribe to the effects of selection of talent employees on succession planning, participation of talent employees on succession planning, and instruction of talent employees on succession planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Talent Employees
  • Talent Retention
  • Succession Planning
  • Successor Selection
[1] Armestrang, M.“Strategic human resource management”. 4th Edition. London. 2008.
[2] Collings, D. & Mellahi, K. "Strategic talent management: a reviewand research agenda". ScienceDirect Group, Human Resource Management Review,19(4), 2009. 304-313.
[3] Michaels, E. G. "The war for talent. Journal of Human Resource Planning", 22(4), 2001 .  8-10.
[4] عیدی، اکبر؛ دیانتی، محمد؛ "مراکز ارزیابی؛ روش نوین جانشین‌پروری". ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم،شماره 195،1387. ص5.
[5] Areiqat, A. Y., Abdelhadi, T, & Al-Tarawneh, H. A. “Talent management as a strategic practice of human resources management to improve human performance”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Belleville: 2(2). 2010.
[6] Morton, L. "Integrated and integrative talent management: a strategic HR framework". New York: The Conference Board. 2004.
[7] کارت رایت، راجر؛. مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی. (ترجمه‌ علی محمد گودرزی و سید جمال حسینی). تهران: انتشارات رسا، چاپ اول. 1387.
[8]  گای، ماتیو، و سیمز، دوریس؛. توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه‌ریزی جانشین‌پروری. (ترجمه نسرین جزنی). تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول. 1388.
[9] معالی، مرجان؛ تاج‌الدین، محمد ؛ جنگ استعدادها. ماهنامه تدبیر، شماره 192. آدرس سایت: http://magiran.com/ view .aps? ID=568990..1387 .
 [10] آرمسترانگ، میشل؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل). (ترجمه‌ سید محمد اعرابی و داود ایزدی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. 1384.
[11] Cai, W. "Talent retention and development within multinational company in china". Master Thesis for Business Baltic school. 2009.
[12] اصیلی، غلامرضا ؛ قدیریان، عباسعلی؛ " مدیریت بر کارکنان نخبه؛ چالش های علل ترک و ماندگاری در سازمانهای دانش مدار".چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران. 1385.
 [13]کالینز، جیمز ؛ کتاب بهتر از خوب، تهران، انتشارات سازمان فرا سال. 1384.
 [14]کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید؛  کتاب نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود، (ترجمه حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی)، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا. 1384.
کافمن، کورت ؛ «مدیریت ریشه‌ای استعدادها:آزادسازی ظرفیت‌ها». گزیده مقالات سی و پنجمین همایش بین‌المللی منابع‌انسانی، ویژه‌نامه اولین کنفرانس توسعه منابع‌انسانی، تهران،  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. 1382. [15]
[16] Rothwell, W. J. "Effective succession planning: ensuring leadership continuity and building talent from within (4th ed) ". New York: American Management Association  . 2010.
[17] Helton, K., & Jackson, R. "Navigating Pennsylvania's dynamic workforce: succession planning in a complex environment". Public Personnel management,36(4), 2007. 335-347.
[18] Garman, A. N., & Glawe J. "Succession planning". Consult Psychology Journal, 56(2), 2004. 119-128.