بررسی سینتیک تشکیل هیدرات اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و هیدرات متان و اتان در فرآیند حجم ثابت درون رآکتور همزن‌دار

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج‌فارس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

چکیده

در این پژوهش، مدل سینتیکی ارائه شده توسط کاشچیو و فیروزآبادی استفاده شده است که سرعت تشکیل هیدرات را با در نظر گرفتن سرعت رشد و هسته‌زایی محاسبه می‌کند، درحالی‌که مدل‌های ارائه شده بر اساس تئوری تبلور، سرعت تشکیل هیدرات را فقط در مرحله رشد بررسی می‌کنند. سرعت رشد و هسته‌زایی و پارامترهای تأثیرگذار روی این دو پدیده در این کار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این سرعت مصرف گازهای اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و گازهای اتان و متان در فرآیند حجم ثابت با استفاده از این مدل به دست آمد. نتایج حاصل از مدل با داده‌های تجربی مقایسه شده است و نشان داده شد که مدل سینتیکی به‌کار برده شده فقط برای حالت فشار ثابت قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Ethan and Carbon Dioxide Hydrate Formation Kinetics in Constant Pressure and Methane and Ethane Hydrate in Constant Volume in Agitated Reactor

نویسندگان [English]

  • farnaz fath baheri 1
  • firooz Tabkhi 2
  • amirabbas izadpanah 2
1 Faculty of Oil, Gas and Petrochemical engineering, Persian Gulf University
2 Assistant Professor of Chemical Engineering, Faculty of Oil, Gas and Petrochemical engineering, Persian Gulf University
چکیده [English]

In this study Kashchiev and Firoozabadi kinetic model that calculate overall rate of hydrate formation by using nucleation and growth rate, was used, however, the other models based on the crystallization theory, determined gas hydrate formation rate in growth stage.
Growth and nucleation rate and parameters that affecting them, were investigated. Moreover ethane and carbon dioxide consumption rate at constant pressure, and ethane and methane consumption rate at constant volume were obtained by using this model. Results of model were compared to experimental data and the results showed, this kinetic model had good agreement with experimental data just in isobaric condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Hydrates
  • Growth
  • Nucleation
  • Kinetic Model
  • Crystallization
[1] E. D. Sloan Jr and C. Koh, Clathrate hydrates of natural gases: CRC press,. third edition, 2007.
[2] J. Rajnauth, M. Barrufet, and G. Falcone, "Hydrate formation: considering the effects of pressure, temperature, composition and water," Energy Science and Technology, vol. 4, pp. 60-67, 2012.
[3] S. Al-Adel, J. A. Dick, R. El-Ghafari, and P. Servio, "The effect of biological and polymeric inhibitors on methane gas hydrate growth kinetics," Fluid Phase Equilibria, vol. 267, pp. 92-98, 2008.
[4] M. Atilhan, E. Deniz, F. Benyahia, and S. Aparicio, " Advances of Natural Gas Technology," Chapter 7, pp. 193 – 212, 2012.
[5] C. P. Ribeiro and P. L. Lage, "Modelling of hydrate formation kinetics: State-of-the-art and future directions," Chemical Engineering Science, vol. 63, pp. 2007-2034, 2008.
[6] E. M. Freer, M. S. Selim, and E. D. Sloan, "Methane hydrate film growth kinetics," Fluid Phase Equilibria, vol. 185, pp. 65-75, 2001.
[7] M. Mork and J. S. Gudmundsson, "Hydrate formation rate in a continuous stirred tank reactor: experimental results and bubble-to-crystal model," in Proceedings of the Fourth International Conference on Gas Hydrates, Yokohama, 2002.
[8] J. R. Avendaño-Gómez, R. Limas-Ballesteros, and F. García-Sánchez, "Modeling of trichlorofluoromethane hydrate formation in aw/o emulsion submitted to steady cooling," International journal of thermal sciences, vol. 45, pp. 494-503, 2006.
[9] Y.-T. Luo, J.-H. Zhu, S.-S. Fan, and G.-J. Chen, "Study on the kinetics of hydrate formation in a bubble column," Chemical engineering science, vol. 62, 2007, pp. 1000-1009.
[10] P. Naeiji and F. Varaminian, "Experimental study and kinetics modeling of gas hydrate formation of methane–ethane mixture," Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, vol. 38, pp. 273-283, 2013.
[11] M. Karamoddin, F. Varaminian, and M. Daraee, "Experimental measurement and kinetic modeling of ethane gas hydrate in the presence of sodium dodecyl sulfate surfactant,"  Gas Processing Journal, vol. 1, pp. 1-12, 2013.
[12] L. Mu, S. Li, Q.-L. Ma, K. Zhang, C.-Y. Sun, G.-J. Chen, et al., "Experimental and modeling investigation of kinetics of methane gas hydrate formation in water-in-oil emulsion," Fluid Phase Equilibria, vol. 362, pp. 28-34, 2014..
[13] D. Kashchiev and A. Firoozabadi, "Nucleation of gas hydrates," Journal of crystal growth, vol. 243, pp. 476-489, 2002.
[14] D. Kashchiev and A. Firoozabadi, "Induction time in crystallization of gas hydrates," Journal of crystal growth, vol. 250, pp. 499-515, 2003..
[15] B. ZareNezhad, M. Mottahedin, and F. Varaminian, "A new approach for determination of single component gas hydrate formation kinetics in the absence or presence of kinetic promoters," Chemical Engineering Science, vol. 137, pp. 447-457, 2015.