بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 شرکت پالایش نفت آبادان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ایران

3 مشاور صنعتی، کارشناس ارشد مهندسی پالایش، شرکت پالایش نفت آبادان، ایران

چکیده

لزوم حذف سرب از بنزین و کاهش مواد آروماتیک و اولفینی در آن به دلیل مسائل زیست‌محیطی باعث کاهش کیفی و کمی بنزین تولیدی می‌شود. بنابراین با استفاده از الکیلیت‌ها به‌عنوان یک جزء افزودنی به بنزین می‌توان محدودیت‌های اعمال شده را برطرف نمود. طراحی واحد آلکیلاسیون به نحوی ست که از رخ دادن واکنش‌های رقیب و جانبی نظیر پلیمریزاسیون جلوگیری به‌عمل آید. در صورت رعایت نکردن شرایط عملیاتی ازجمله دمای راکتور، غلظت اسید و ایزوبوتان واکنش پلیمریزاسیون شکل گرفته و از کیفیت الکیلیت کاسته می‌شود. در این مقاله در ابتدا فرایند آلکیلاسیون با اسیدسولفوریک توضیح داده خواهد شد و در ادامه متغیرهای عملیاتی مؤثر بر فرایند تفسیر می‌شود. سپس با تحقیقات انجام شده در واحد آلکیلاسیون آبادان بهترین محدوده این متغیرها تعیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Isobutane/Butane Alkylation Operation Parameters With Liquid Sulphuric Acid Catalytic for Producing Pure Gasoline

نویسندگان [English]

  • mohammad amin atshani 1
  • Saeed Atshani 1
  • seyyed mostafa tabatabaee ghomshe 2
  • zargham ghare baghi 3
1 Abadan oil refinery company, Iran
2 Faculty of chemical Engineering, Islamic Azad University of Bandare Mahshar, Iran
3 Industrial consultant, Abadan oil refinery company, Iran
چکیده [English]

The need to eliminate lead and decrease aromatic and olefin particles for the reason of biological problems it causes decline quality and quantity of gasoline production. So using alkylation as additive parts to gasoline can eliminate restrictions applied. The alkylation unit is designed that prevents side reaction as polymerization, while stop regarding the operation conditions such as reaction occurs and quality of alkylate will be reduced. In this article, first, will be explained the process of alkylation with sulphuric acid, then effective operation parameters with be illuminated, and the end limitation of this parameters are obtainable by this study in Abadan alkylation unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isobutane/butene Alkylation
  • Polymerization
  • Alkylate
  • Runaway
  • Octane number
[1] موسوی مدنی، م.، آتشی، ح.، «بررسی انواع کاتالیزورهای اسیدی جامد به‌عنوان جایگزین اسید مایع در فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان/بوتن»، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی، 1394.
[2] صاحبدل‌فر، س.، کاظمینی، م.، ایزدبخش، ع.، «ارزیابی آزمایشگاهی کاتالیست زیرکونیا سولفاته شده برای آلکیلاسیون ایزوبوتان/بوتن»، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
[3] صاحبدل‌فر، س.، کاظمینی، م.، خراشه، ف.، ایزدبخش، ع.، «ارزیابی کارایی معادله توانی در پیش‌بینی غیرفعال شدن کاتالیست ایزوبوتان با بوتن‌ها»، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 1385.
[4] ابوالحمد، گ.، مبانی پالایش نفت، چاپ چهارم، صص 481-494.
[5] اژدری، م. مدل‌سازی ریاضی غیرفعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرآیند آلکیلاسیون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، 1387.
[6] handbook of petroleum catalysts, chapter 13.8, pp. 2830-2854.
[7] "STRATCO ALKYLATION TECHNOLOGY", DUPONT sustainable solutions, 2012.
[8] Robert J. Taylor, David E. Sherwood Jr., "Effects of process parameters on isobutane/2-butene alkylation using a solid acid catalyst", Applied Catalysis, A: General 155, pp. 195-215, 1997.
[9] Norberto G, María J. F., Jose A. C., "Simultaneous environmental and economic process synthesis of isobutane alkylation", Journal of Cleaner Production, No 81, pp. 270-280, 2014.
[10] B.O. Dalla Costa, C.A. Querini, "Isobutane alkylation with butenes in gas phase", Chemical Engineering Journal, No 162, pp. 829–835, 2010.
[11] E.H. van Broekhoven, "AlkyClean® A New Solid Acid Catalyst Isobutane Alkylation Technology", 2005.
[12] Fluidized bed solid catalyst motor fuel alkyation process, patent No. US 5672798 A.
[13] Mitrajit M., James N., Sankaran S, John D., Exelus Inc., "Scale-up strategy applied to solid-acid Alkylation process" Oil and Gas journal, 2006
[14] "Alkylation", Refining and Petrochemicals, volume II, pp. 181 – 192.
[15] M. A. Fahim, T. A. Alshahhaf, A. S. Elkilani, "Fundamentals of Petroleum Refining", pp. 263 – 283.
[16] B.O. Dalla Costa, C.A. Querini, "Isobutane alkylation with solid catalysts based on beta zeolite", Applied Catalysis, pp. 144 - 152, 2010.