تأثیر گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر گشت‌زنی تفریحی در اینترنت (سایبرلوفینگ) بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی است. این پژوهش کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه کارکنان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان به تعداد 220 نفر که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 138 نفر انتخاب شدند. از روش مطالعات کتابخانه‌ای برای تدوین ادبیات تحقیق و از روش میدانی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای روایی ازنظر اساتید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ با نرم‌افزار spss22 محاسبه و مورد تأیید (0/81) قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها با توجه به تعداد نمونه و وجود متغیر تعدیل‌گر از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنی‌دار اما منفی و معکوس داشته است. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در این رابطه نقش تعدیل‌گر نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Cyber Loafing on Organizational Citizenship Behavior according to the Role of Moderating the Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • ali Farhadi Mahalli 1
  • shora Khademi 2
  • ebrahim nazari 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
2 Masters student, Department of Management, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
3 National Iranian Oil Production and Distribution Co, Golestan, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the effect of cyber loafing on organizational citizenship behavior according to the role of moderating the demographic characteristics. This study is applied and in terms of data collection is descriptive - survey and correlation. Population of all staff of the national Iranian oil refining and distribution company Golestan –area was selected with a simple random sampling method of 138 people. Library studies were used to develop research literature and to test hypotheses using the field method. The data collection tool was questionnaire which was calculated and verified for validity by Cronbach's alpha coefficient (0.82) with SPSS22 software. To test the hypotheses with respect to the number of samples and the presence of a moderating variable, the model was used to model structural equation modeling and PLS software. The results showed that cyber loafing had a significant impact but negative on organizational citizenship behavior but the demographic characteristics of this relationship have not been moderating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Loafing
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Age
  • Gender
  • Education
[1] روحانی، محمد (1397) بررسی تأثیر پدیده سایبرلوفینگ بر تعهد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.
[2] کمالی زارچ، محمود و شکاری، حمیده. تأثیر بار کاری ذهنی بر پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان: نقش میانجی سایش اجتماعی، مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های‌ روانشناسی ‌اجتماعی، دوره 10،‌ شماره 39،‌ پاییز‌1399، صص 39-58.
[3] صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه (1399). بررسی سطح عدالت سازمانی و ارتباط آن با گشت‌زنی اینترنتی با مطالعه‌ای در شبکه بهداشت و درمان. مجله ارگونومی 8 (3): 21-15
[4] صفوی حصار، میترا. بررسی تأثیر سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی) بر فرسودگی شغلی با میانجی‌گری بدبینی سازمانی در شهرداری بجنورد، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1398.
[5] فرهادی محلی، علی، بررسی تأثیر فرسودگی شغلی بر سایبرلوفینگ در کارکنان سازمان (مورد مطالعه: شهرداری گرگان)، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کسب‌وکار و حسابداری، 1396.
[6] یگانه دلجو، فرخنده فرید اسمعیلی، نوروز ایزدپناه، رتبه‌بندی ابعاد تأثیرگذار سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی) بر عملکرد شغلی در شعب بانک آینده گیلان، مازندران و گلستان، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی (1395).
[7] Akbulut Y., Dursun Ö.Ö., Dönmez O., Şahin Y.L. “In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings” Computers in Human Behavior, 55, 2017, pp. 625-616.
[8] Alnasraween, Mo'en Salman Saleem. “Rand Basheer Mohammed Arabiyat, Odeh Abdel Jawad Abu Sneineh, Rami Ibrahim Abdel Rahman Shogren, Eman Basheer Mohammed Arabiyat: Building a Scale for Cyberloafing Behavior for High School Teachers in Amman Governorate” Multicultural Education: Volume 7, 2021, Issue 1.
[9] Arabaci IB. “Investigation faculty of education students' cyberloafing behaviors in terms of various variables” Turk Online J Educ Technol; 16(1): 2017, pp. 72-82.
[10] Arshad M., Aftab, M. & Hifza. B. “The Impact of job characteristics and role stressors on cyberloafing: The case of Pakistan” International journal of scientific and research publications, 6(12), 2016, pp. 244-252.
[11] Banerjee, S. & Thakur, S. “A critical study of factors promoting cyberloafing in organizations” In the Second International Conference on Information and Communication Technology for Competitive Strategies, ACM, 2016, Udaipur, India.
[12] Baturay, M.H., & Toker, S.. An investigation of the impact of demographics on cyberloafing from an educational setting angle. Computers in Human Behavior, 50(1), 2015, pp. 358–366.
[13] Blanchard, A L. Henle, Christine A. “Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control” Computers in Human Behavior24: 2008, pp. 1067–1084
[14] Bowler WM, Paul JB, Halbesleben JR. LMX and attributions of organizational citizenship behavior motives: When is citizenship perceived as brownnosing? J Busin Psychol; 34(2): 2019, pp. 139-52.
[15] Chang LC, Liu CH. Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud; 45(10): 2008, pp. 1442-8.
[16] Chou, C.H., Sinha, A.P., & Zhao, H. “A text mining approach to internet abuse detection” Information system and e-bussiness management, 6, 2008, pp. 419-439.
[17] Çolak, Murat. & Çetin, Cemile «Loneliness and Cyberloafing in the Time of COVID-19: A Psychological Perspective» International Journal of Contemporary Management., Research Article, 10.2478/ijcm-2021-0002 IJCM, 57, 2021, pp.15-27.
[18] Durak H.Y. & Saritepeci M. “Occupational burnout and cyberloafing among teachers: Analysis of personality traits, individual and occupational status variables as predictors” The Social Science, 2018.
[19] Dursun, ÖÖ. Dönmez, O and Y, Akbulut. Predictors of Cyberloafing among Preservice Information Technology Teachers. Contemporary Educational Technology; 9, 2018, pp. 22-41.
[20] Hardiani, W. A., Rahardja, E., & Yuniawan, A. ”Effect of role conflictand role overload to burnout and its impact on cyberloafing” Jurnal Bisnis Strategi, 26(2), 2018, pp. 89–99.
[21] Hatice Yildiz Duraka, ∗, Mustafa Saritepeci. ”Occupational burnout and cyberloafing among teachers: Analysis of personality traits, individual and occupationalstatus variables as predictors”. The Social Science Journal 56, 2019, pp. 69–87.
[22] Jelinek, R and K. Jelinek. ‘Auditors Had Gone Wild: The “Other” Problem in Public Accounting’, Journal of Science Direct., Vol. 51, 2008
[24] Kaptangil. , Kerem, Kübra, Asan and Gargaci Kinay, Aysun: The effect of the cyberloafing behaviors of tourism business employees on business motivations andorganizational identification: Tourism & Management Studies, 17(1), 2021, pp. 31-43
[25] Keser H., Kavuk M., Numanoglu G. ”The Relationship between Cyber-Loafing and Internet Addiction” Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(1), 2016, pp. 22-73.
[26] Khansa L, Barkhi R, Ray S, Davis Z, ”Cyberloafing in the workplace: mitigation tactics and their impact on individuals” behavior. Inform Technol Manag; 19(4): 2018, pp. 197-215.
[27] Kim, Sahara, S. J., & Byrne. ”Conceptualizing Personal Web Usage in Work Contexts: A preliminary framework” Computers in Human Behavior, Vol.27, 2011, pp. 2271–2283.
[28] Koay, K.Y., Soh, P. & Chew, K.W. ”Antecedents and consequences of cyberloafing: Evidence from the Malaysian ICT industry” First Monday, 22, 2017, pp. 3-6.
[29] Manrique, P. Z. and D. V. Tacoronte and J. M. Ting Ding “Do Current Anti-Cyber Loafing Disciplinary Practices Have a Replica in Research Findings? A study of the Effects of Coercive Atrategies on Workplace Internet Misuse”, Internet Research., Vol. 16, 2006.
[30] Marzuki, Mohd Faizal ,Azhar abd Aziz, Adzhar Rambli, Wan Adilah Wandnan, Afiza Ismail. The Leading Factor of Cyberloafing in Personality Trait Perspective among Public Servant. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Volume 07, Issue 08, 2020.
[31] Nohe C, Michaelis B. Team OCB, leader charisma, and organizational change: a multilevel study.Leadership Quart; 27(6): 2016, pp. 883-95.
[32] Oosthuizen, A., Rabie, G.H., & De Beer, L.T. “Investigating cyberloafing, organisational justice, work engagement and organisational trust of South African retail and manufacturing employees” SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 16(0), a1001, 2018. https://doi.org/ 10.4102/sajhrm.v16i0.1001
[33] Organ, D. W.. Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books, 1988.
[34] Ozler, D.E., & Polat, G. “Cyberloafing phenomenon in organisations: Determinants and impacts” International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 4(2), 2012, 2146–0744.
[35] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., and Bachrach, D. G,. Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management26: 2002, pp. 513-563.
[36] Rajah R, Lim, VK. Cyberloafing, neutralization, and organizational citizenship behavior. Pacific Asia Conference on Information Systems, Singapore; 2011, P. 1-15.
[37] Razali, Nurulhuda Ahmad., Fadhilah, Abdul Ghani., Maizatul, Akmar Mohd Rasli (2020)
[38] Saleh M., Daqqa I., AbdulRahim M.B., Sakallah N.. The effect of cyberloafing on employee productivity. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(4), 2018, pp. 87-92.
[39] Sao R., Chandak S., Patel B., Bhadade B. “Cyberloafing: Effects on Employee Job Performance and Behavior” International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(5), 2020, pp. 1509-1515.
[40] Stoddart, Sarah Renee. “The Impact of Cyberloafing and Mindfulness on Employee Burnout” Wayne State University Dissertations. 2016, Paper 1487.
[41] Study on personal internet use and cyberloafing activitis in workplace: 9th International Economics and Business Management Conference.2020.12.05.96.
[42] Willard N.E.. Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. USA: Research Press, 2007.
[43] Wu, J., Mei, W., & Ugrin, J.C.. Student Cyberloafing In and Out of the Classroom in China and the Relationship with Student Performance. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(3), 2018, pp. 199-204.
[44] Zoghbi-manrique-de-lara, Pablo, “REDEFINING OCB AS CYBERCIVISM.Do Work Attitudes also explain Organizational Citizenship Internet Behaviors?” Management Research, vol. 5, no. 1 (Winter 2006–7), 2007, pp. 43–52.