طراحی تمرین‌های شبیه‌سازی در ‏شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از موثرترین روش‌های گزینش نیروی انسانی شایسته روش کانون ‏ارزیابی نام دارد، که استفاده از آن در سال‌های ‏اخیر ‏فراتر از ارزیابی، برای ‌تصمیم‌گیری در زمینه گزینش و ارتقا و پرورش مدیران توان‌مند، رشد فزاینده‌ای داشته است. در این ‏راستا هدف پژوهش حاضر طراحی تمرین‌های کانون ارزیابی برای مدیران ‏شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ‏است. برای تحقق این هدف، با مطالعه منابع موجود و بر اساس شرح مشاغل مدیریتی، طراحی تمرین‌های شبیه‌سازی مرتبط با شغل برای سنجش ابعاد تفکر ‏استراتژیک انجام گرفت. سپس با اجرای کانون ارزیابی و تعیین امتیاز شرکت‌کننده‌ها در تمرین‌های کانون ارزیابی، پایایی تمرین‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. نتایج نشان داد ‏تکرار تمرین‌های طراحی شده در تحقیقات بعدی نیز نتایج موفیقت آمیزی به دنبال خواهد داشت‎.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designe of Simulation Exercises in National Iranian Oil ‎Refining and Distribution Company

نویسندگان [English]

  • elham asadi 1
  • Hamid Reza Oreyzi 2
1 MSc. in Psychology, Faculty Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Faculty Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the most effective methods for selecting human resources is assessment center. In recent years, it is increasingly used for evaluation, selection, promotion and training managers. The purpose of this study is to design an assessment center exercises for refining and distributing petroleum products company executives. So after studying related literature and according to job description of executives, job-related simulation exercises designed to assess the dimensions of strategic thinking. After the implementation of an assessment center and assessing each participant, the reliability of the assessment center exercises were reviewed and approved. The results of the study showed that using same exercises will bring up the same successful results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation Exercises
  • Assessors
  • Participants
  • Reliability
[1] خشوعی، م. س. شبیه‌سازی سازمانی در مدیریت منابع انسانی: از نظریه تا عمل، راهنمای پژوهشگران و سازمان‌ها، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان،1393.
[2]        Guenole, N., Chernyshenko, S., Stark, S., Cockerill, T., and Drasgow, F. More than a Mirage: An Assessment Center with More Dimension Variance than Exercise Variance. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86(1) 2013, pp. 5-21
[3]        Jansen, P. G. W.,& Vinkenburg, C. J. Predicting Management Career Success from Assessment Center Data: A Longitudinal Study. Journal of Vocational Behavior, Volume 68 number2. 2006, pp. 253-266
[4]        Thornton, G. C. & Gibbons, A. M. Validity of Assessment Centers for Personnel Selection, Human Resource Management Review, 19, 2009, 169-187.
[5]        Thornton, G. C., Ill., & Rupp, D. E. Assessmen centers in human resource management: strategies for predictions, diagnosis and development. Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
[6]        Hoffman, B., & Meade, A. Alternate Approaches to Understanding the Psychometric Properties of Assessment Centers: An analysis of the structure and equivalence of exercise ratings. International Journal of Selection and Assessment.Volume 20, Issue 1, 2012, pp. 82–97
[7] بالانتاین، ی. و پوا، ن. (2004). کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران. ترجمه مسعود سلطانی. تهران: انتشارات آسیا، 1385.
[8]        Thornton, G. C., Ill., & Mueller-Hanson, R. A. Developing organizational simulations: A guide for practitioners and students. Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
[9]        Chen, H. C. Assessment Center: A Critical Mechanism for Assessing HRD Effectiveness and Accountability. Advances in Developing Human Resources, 8, 2006, 247.264.
[10] Boyatzis, R. E. The competent manager: a model for effective performance. John Wiley & Sons, 1982.
[11] Burnett. M., & Dutsch, J. D. Competency-Based Training and Assessment Center: Strategies, Technology, Process, and Issues. Advances in Developing Human Resources, 8, 2006, 141-143.
[12] خشوعی، م. س.، عریضی، ح. ر.، و نوری، ا. طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم - شماره 3، 1393، صص 27 تا 48
[13] Ingrid, B. “Improving Strategic thinking: a multilevel approach”. Leadership and Organization Development Journal. Vol 25. No 5. 2005, pp. 336-345.
[14] Vaghefi, M. R. & Huellmantel, A. B. Strategic management for the XXIst century. St. Lucie Press, 1998.
[15] مشبکی، اصغر، خزاعی، آناهیتا، طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی، نشریه مدیریت بازرگانی، پاییز و زمستان،1387، صص 118-105.
[16] ایرانزاده، س.، صباحی، ع.، عماری، ح. تفکر استراتژیک. تبریز. انتشارات فروزش. 1387، صص 19-25.
[17] سعادتی، ا. ر.، صیادی، س. و آهنگری، ش. بررسی رابطه بین انواع سبک‌های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمان‌های دولتی شهر کرمان. مدیریت بهره وری، شماره 26،1392، صص 69-91.
[18] منوریان، ع.، آقازاده، ه.، شهامت نژاد، م. سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران. مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 12. 1391، صص 129-136.
[19] معمایی، ه. امینی، م.ت. درگاهی،ح. مشایخ، م.ر. جانبزرگی، م. سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مدیریت سلامت. 16(53). 1392، صص 73-85.
[20] ناظمی، ش.، مرتضوی، س. و جعفریانی، ح. ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد. چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 2(35). 1389، صص 69-87.
[21] امینی، م. ت.، بختیاری، ل.، درگاهی، ح.، کریمی، ا.، معمایی، ه.، جانبزرگی، م.، حق شناس، ا. سنجش تفکر سیستمی در بین مدیران ارشد ستادی از طریق مدل گلدمن در دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 7 شماره 3، 1392، صص 188-196.
[22] تورنتون،ج. (1992).کانون‌های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی. مترجم: جعفری مقدم،س.، سلیمی،م. و شهباز مرادی، س. دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،1386.
[23] Jones, E. E., & Davis, K. E. A Theory of Correspondent Inferences: From Acts to Dispositions. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental and Social Psychology, Vol. 2, pp.220.266. New York: Academic Press, 1965.
[24] کاندا، ز. شناخت اجتماعی : چگونه خود، دیگران و جهان را درک کنیم. ترجمه حسین کاویانی. تهران: مهر کاویان، 1384.
[25] Krause, D. E., Rossberger, R. J., Dowdeswell, K., Venter, N., & Joubert, T. Assessment Center Practices in South Africa. International Journal of Selection and Assessment, 19, 2011, pp. 262-275.
[26] Krause, D.E., Thornton III, G.C. A cross-cultural look at assessment center practices: Survey results from Western Europe and North America, Applied Psychology, 58 (4), 2009, pp. 557-585.
[27] Gaugler, B.B., Rosenthal, D.B., Thornton, G.C., Benson, C. Meta Meta-Analysis of Assessment Center Validity.Journal of Applied Psychology, 72, 1987,pp. 493–511
[28] Melchers, K. G., Kleinmann, M., & Prinz, M. A. Do Assessors have too much on their Plates? The Effects of Simultaneously Rating Multiple Assessment Center Candidates on Rating Quality. International Journal of Selection and Assessment, 18 (3), 2010, 329-341.
[29] عریضی، ح.ر.، خشوعی، م. و نوری، ا. کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌های مدیریتی. روانشناسی معاصر،7 (1)، 1391، صص 85-98.
[30] شعله پر، م. پروژه توسعه مدیران و مدیران آینده با رویکرد مراکز ارزیابی (گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران). همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران، 1386، 207-226.
[31] لطیفی، م.، و مشبکی، ا. ایجاد مراکز ارزیابی، مهم‌ترین گام برای استقرار نظام شایسته سالاری در بخش دولتی ایران. دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، تهران،1384، 222-237.
[32] خشوعی، م. س. طراحی کانون ارزیابی ارتقایی مدیران و بررسی ویژگی­های روانسنجی و فرآیندهای آن. پایان نامه دکتری. دانشگاه اصفهان،1391.
[33] Vecchiato, R. Environmental uncertainty, foresight and strategic decision making: An integrated study. Technological Forecasting and Social Change, Volume 79, Issue 3. 2012, pp. 436–447.
[34] Collins, D. B. Lowe, B. Janis, S. & Carson, A. R. “High- Performance Leadership at the Organization Level”. Advances in Developing Human Resources. Vol 2. No 18.2000, pp. 19-46.
[35] Mintzberg, H. The rise and fall of the strategic planning.UK. Prentice Hall International (UK) limited. 1994.
[36] گل محمدی، ع.، کفچه، پ.، و سلطان پناه، ه. سبک‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره15،1392، ص‌ص 93-114.
[37] ناصحی فر، وحید؛ پورحسینی، سیدجواد. مطالعه تطبیقی اجزاء تدوین بیانیه. مأموریت شرکتهای فناو ری اطلاعات داخلی و خارجی دانش مدیریت. دوره 21. شماره 80، بهار 1387.
[38]      Rigby, D., & Bilodeau, B. “Bain's global 2007 management tools and trends survey”. Strategy & Leadership. Vol 35.No 5. 2007, pp. 9 – 16.
[38] حسینی، س. ی.، بهجتی اردکانی، ب.، و رحمانی، س. ارائه ی مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ایران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری. پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، سال چهارم، شماره‌ی 7،1391، ص‌ص 13- 36.
[40] Pisapia, J. Sun-Keung Pang, N. Fatt Hee, T. Lin, Y. Morris, J. A Comparison of the Use of Strategic Thinking Skills of Aspiring School Leaders in Hong Kong, Malaysia, Shanghai, and the United States: An Exploratory Study. International Education Studies, Vol. 2, No. 2, 2009, pp. 46-59.
[41] گال، م. بورگ، و. گال، ج. روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه نصر اصفهانی و همکاران. تهران: انتشارات سمت، 1387.
[42] فرشیدی، ا.، شجاع، ع. و رضایی، س. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در شرکت ملی گاز ایران: شناسایی، ارزیابی، و توسعه شایستگی‌های مدیریتی. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، 1393.
[43] قدیمی، ف. انتخاب و اجرای تمرین‌های کانون ارزیابی برای شایستگی تیم سازی مدیران شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و تدوین مدلی برای مجموعه شایستگی‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان،1394.