اثرات اجرای شناسایی مخاطرات فرآیندی در پتروشیمی شهید تندگویان به منظور ارتقا نرخ تولید

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 19395-4697

2 کارمند شرکت ملی پخش و پالایش

چکیده

هدف از این تحقیق بیان اهمیت و اثربخشی اجرای تکنیک شناسایی مخاطرات فرآیندی در واحد های عملیاتی در زمان فعالیت آنها می باشد. از اینرو تحقیق از دو بخش مهم مشتمل بر ارزیابی و بهبود نرخ تولید تشکیل شده است. در بخش ارزیابی با استفاده از اطلاعات استخراج شده اثربخشی اجرای مرحله اول تکنیک بر ایمنی محیط و بهبود بهره وری واحد عملیاتی پلی اتیلن ترفتالات بررسی و در بخش اجرای مجدد تکنیک با تمرکز بر نقاط حساس واحد پلی اتیلن ترفتالات تعداد 24 پتانسیل خطر شناسایی و مواردی که منجر به بروز حادثه و افزایش تولید ضایعات گردیده را نیز از طریق توزیع پرسشنامه در سطوح مختلف شرکت و جمع آوری نظرات افراد باتجربه و پس از تجزیه و تحلیل آنها برخی توصیه ها و اقدامات پیشگیرانه ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of HAZOP Study Implementation in STPC in order to Improving Production Rate

چکیده [English]

The aims of this research is to show importance and effectiveness of implementation HAZOP Study during project life – cycle of any plant and essential of attention to identifying all potential hazards by manager due to manage and control them. Hence, in this research included two main parts which one is assessing and another is improving of production rate. In the assessing section the researcher collected some technical and safety data and showing the effectiveness of the first HAZOP Study which implemented in 2006. In HAZOP Study review section, the researcher studied how to reduce production losses as well as to reduce accidents during work which observed 24 cases by making a team to review the first HAZOP Study. Also in this research circulated questionnaire to different levels of personnel in STPC. In continue, as per the survey results prioritizing all risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "HAZOP Study
  • Potential Hazards
  • Recommendations
  • Risk Management
  • Node"