مقایسه و ارزیابی سیکل‌های سرمایشی تراکمی و جذبی بر پایه‌ی اکسرژی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، خدمات فنی مهندسی، شرکت پالایش نفت آبادان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

3 دکتری مهندسی مکانیک، مدیریت دارایی فیزیکی شرکت پالایش نفت آبادان، ایران

چکیده

در این تحقیق به روش تحلیل اکسرژی در واحد الکیلاسیون فاز 3 پالایشگاه آبادان، امکان‌سنجی جایگزینی سیکل جذبی به‌جای سیکل تراکمی، صورت پذیرفته که پس از طراحی و شبیه‌سازی سیکل‎های تراکمی و جذبی بر اساس نتایج حاصل چیلرهای E-1،E-2 ،E- 3،E-4  در سیکل جذبی طراحی شده به ترتیب جایگزین چیلرهای C4، C3، IC4، ISOMER  سیکل تراکمی موجود شده و کمپرسورهای C-14200A با توان مصرفی KW 5537.30 وC-14200B با توان مصرفی 4258.43 KW  از سرویس عملیاتی خارج می‌شوند. نتیجه نهایی که از این تحقیق به دست آمد، سیکل جذبی طراحی شده به‌راحتی میزان سرمایش موردنظر را با توجه به بخار مازاد موجود در پالایشگاه تأمین می‌کند که می‌تواند جایگزین مناسبی برای سیکل تراکمی موجود شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and evaluation of compression and absorption refrigeration cycles based on the exergy method

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Mousavi Matin 1
  • Shahin Shamsi 2
  • Abdul hossein Daramizadeh 3
1 Department of Technical Engineering, Abadan oil refinery, Abadan, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Azad University of Mahshahr, Iran
3 Department of Asset Management, Abadan oil refinery, Abadan, Iran
چکیده [English]

In this research, by the method of exergy analysis in the alkylation unit of phase 3 of the Abadan refinery, the possibility of replacing the adsorption cycle with the compression cycle has been investigated. After designing and simulating the cycles based on the results, chillers E-1, E-2, E-3, and E-4 were replaced with compression chillers C4, C3, IC4, and ISOMER in the designed absorption cycle. Also, C-14200compressors with a power consumption of 5537.30 kW and C-14200B with a power consumption of 4258.43 kW are not required. The end result of this research is that the designed adsorption cycle due to the presence of excess steam in the refinery easily provides the desired amount of cooling, which can be a good alternative to the existing compression cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption Cycle
  • Compression Cycle
  • Exergy
[1] Dincer, I. 2017. Refrigeration systems and applications. John Wiley & Sons.
[2] Kang, Y. T., Kunugi, Y., & Kashiwagi, T. 2000. Review of advanced absorption cycles: performance improvement and temperature lift enhancement. International journal of refrigeration, 23 (5), pp. 388-401.
[3] Ratlamwala, T. A. H. 2016. Integrated Absorption Refrigeration Systems.
[4] Abed, A. M., Alghoul, M. A., Sopian, K., Majdi, H. S., Al-Shamani, A. N., & Muftah, A. F. 2017. Enhancement aspects of single stage absorption cooling cycle: A detailed review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77, pp. 1010-1045.
[5] Corinchock, J. A. 1996. Technician's Guide to Refrigeration Systems. McGraw-Hill Professional.
[6] Gu, J., Wang, S., & Gan, Z. 2014. Two-phase flow in refrigeration systems. Springer New York.
[7] Gosney, W. B. 1982. Principles of refrigeration. Cambridge Uni. Press.
[8] L. Garousi Farshi, CA. Infante Ferreira, SMS. Mahmoudi, MA. Rosen. First and second law analysis of ammonia/salt absorption refrigeration systems, International Journal of Refrigeration, 2014; 40: pp. 111-121.
[9] V. Jain, G. Sachdeva, SS. Kachhwaha. NLP model based thermoeconomic optimization of vapor compression–absorption cascaded refrigeration system, Energy Conversion and Management, 2015; 93: pp. 49-62.
[10] Rodríguez-Muñoz, J. L., & Belman-Flores, J. M. (2014). Review of diffusion–absorption refrigeration technologies. Renewable and sustainable energy reviews, 30, pp. 145-153.
[11] Kaushika S.C, Siva Reddya V, Tyagib S.K. (2011). Energy and exergy analyses of thermal power plants: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 15, pp. 1857-1872.
[12] Kotas TJ. 1995. The exergy method of thermal plant analysis. Malabar: Krieger Publish Company.
[13] Vatani A, Mehrpooya M, Palizdar A. 2014. Advanced exergetic analysis of five natural gas liquefaction processes. Energy conversion and management. Vol. 78, pp. 720-37.
[14] Cengel YA, Boles MA. 2005. Thermodynamics: an engineering approach. 5th ed. New York: McGraw-Hill Science.