انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات بر روی اجزای الکتروموتور با استفاده از ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی‏ و برنامه ریزی آرمانی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 -

چکیده

این مطالعه انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات بهینه برای هر یک از اجزای یک الکتروموتور از شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران را هدفگذاری می کند. در این ارتباط رویکردی بر مبنای برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه می شود. از آنجاییکه امروزه افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات یک موضوع مهم محسوب می شود، استراتژی های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان به عنوان گزینه های مورد بررسی در نظر گرفته شده اند. از طرف مقابل با توجه به آنکه هزینه نگهداری و تعمیرات بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های تولید را شامل می شود و همچنین ریسک خرابی تجهیزات از عوامل مهمی است که بر ایمنی پرسنل تاثیر فراوانی دارد، دو عامل هزینه و ریسک خرابی تجهیز به عنوان شاخص های ارزیابی استراتژی های نگهداری و تعمیرات استفاده می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Maintenance strategy selection for electric-motor components using analytical hierarchy process and goal programming

چکیده [English]

This study aims to select optimal maintenance strategy for components of an electric motor of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company. In this regard, a method based on goal programming and analytic hierarchy process is presented. Since increasing the equipment reliability is an important issue, reliability-based maintenance strategies as alternatives are introduced. Furthermore, on one hand, we know that maintenance cost consists of a considerable percentage of production cost; on the other hand, the risk of equipment failure is a main factor on safety personnel. Consequently, two factors of cost and risk of failure are considered as evaluation criteria of maintenance strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric motor
  • Maintenance strategy selection
  • Reliability
  • analytic hierarchy process
  • Goal programming
1. Mobley R. K., An introduction to predictive maintenance, Butterworth-Heinemann, 2002.
2. Wang L., Chu J. and Wu J., Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process, International Journal of Production Economics, vol. 107, pp. 151-163, 2007.
3. Mousavi S. S., Nezami F. G., Heydar M. and Aryanejad M. B., A hybrid fuzzy group decision making and factor analysis for selecting maintenance strategy, Computers & Industrial Engineering, International Conference on CIE 2009, pp. 1204-1209, 2009.
4. Bevilacqua M. and Braglia M., The analytic hierarchy process applied to maintenance strategy selection, Reliability Engineering & System Safety, vol. 70, pp. 71-83, 2000.
5. Johnston D. C., Measuring RCM implementation, Reliability and Maintainability Symposium, 2002. Proceedings. Annual, pp. 511-515, 2002.
6. Selvik J. T. and Aven T., A framework for reliability and risk centered maintenance, Reliability Engineering & System Safety, vol. 96, pp. 324-331, 2011.
7. Yssaad B., Khiat M. and Chaker A., Reliability centered maintenance optimization for power distribution systems, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 55, pp. 108-115, 2014.
8. JA1012, S. A. E. A guide to the reliability-centered maintenance (RCM) standard, issued in January, 2002.
9. Bertolini M., and Bevilacqua M., A combined goal programming—AHP approach to maintenance selection problem, Reliability Engineering & System Safety, vol. 91, pp. 839-848, 2006.
10. Jafari A., Jafarian M., Zareei A. and Zaerpour F., Using fuzzy Delphi method in maintenance strategy selection problem, Journal of Uncertain Systems, vol. 2, pp. 289-298, 2008.
11. Arunraj N. and Maiti J., Risk-based maintenance policy selection using AHP and goal programming, Safety science, vol. 48, pp. 238-247, 2010.
12. Fouladgar M. M., Yazdani-Chamzini A., Lashgari A., Zavadskas E. K. and Turskis Z., Maintenance strategy selection using AHP and COPRAS under fuzzy environment, International journal of strategic property management, vol. 16, pp. 85-104, 2012.
13. Pourjavad E. and Shirouyehzad H., Analysing maintenance strategies by FANP considering RAM criteria: a case study, International Journal of Logistics Systems and Management, vol. 18, pp. 302-321, 2014.
14. Kirubakaran B. and Ilangkumaran M., The selection of optimum maintenance strategy based on ANP integrated with GRA–TOPSIS, Journal for Global Business Advancement, vol. 8, pp. 190-215, 2015.
15. JA1011, S. A. E. Evaluation criteria for reliability-centered maintenance (RCM) processes, Society for Automotive Engineers. Agosto, 1999.
16. Zahedi F., The analytic hierarchy process-a survey of the method and its applications, interfaces, vol. 16, pp. 96-108, 1986.
17. Ho W., Integrated analytic hierarchy process and its applications–A literature review, European Journal of operational research, vol. 186, pp. 211-228, 2008.
18. Vaidya O. S. and Kumar S., Analytic hierarchy process: An overview of applications, European Journal of operational research, vol. 169, pp. 1-29, 2006.
19. عادل آذر، عزیزا... .معماریانی، AHPتکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 27و 28، صفحات 22 تا 32، 1373.
20. Satty T., The Analytical Hierarchical Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill, 1980.
21. فرشاد محمدیان، ناصر شاهنوشی، محمد قربانی، حسن عاقل، انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) ، دانش کشاورزی و تولید پایدار، شماره 19، صفحات 171 تا 187، 1388.
22. اسفندیار زبردست، کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای، هنرهای زیبا، شماره 10، صفحات 13 تا 21، 1380.
23. Tamiz M., Jones D. and El-Darzi E., A review of goal programming and its applications, Annals of Operations Research, vol. 58, pp. 39-53, 1995.
24. Chang C. T., Multi-choice goal programming, Omega, vol. 35, pp. 389-396, 2007.
25. سارا ملک نیا، محمد رضا کهنسال، آرش دور اندیش، تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه‌ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته (ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)، دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم،1392.
26. جمشید صالحی صدقیانی، مقصود امیری، سید حسین رضوی، سیده سادات هاشمی، اصحاب حبیب زاده، ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده‌ها، نشریه مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران)، شماره 2، صفحات 89 تا 104، 1388.
27. Chang C. T., Revised multi-choice goal programming, Applied Mathematical Modelling, vol. 32, pp. 2587-2595, 2008.
28. Ignizio J. P., Goal programming and extensions, Lexington Books, 1976.
29. Badri M. A., A combined AHP–GP model for quality control systems, International Journal of Production Economics, vol. 72, pp. 27-40, 2001.
30. ISO, TC, and N. SC.  Petroleum, petrochemical and natural gas industries—Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment, 2003.