مدلسازی سینتیکی فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا با کاتالیست های زئولیتی و آمورف

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس واحد آیزوماکس

2 دکترای مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده کاتالیست

3 دکتری تخصصی مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک

چکیده

در این تحقیق، به منظور توصیف بازده محصولات هیدروکراکینگ گازوییل خلا، یک مدل سینتیکی پنج توده‌ای (5-Lump)، برای کاتالیست زئولیتی و آمورف مورد استفاده در این فرایند، توسعه داده شده است. در این مدل، خوراک و مواد تبدیل نشده، دیزل، نفت سفید، نفتا و گاز، توده‌های گسسته مدل را تشکیل می‌دهند. برای انجام این مهم، ابتدا بستر راکتور هیدروکراکینگ به عنوان یک راکتور پلاگ (Plug)، توسط روش شبکه سلولی مدل سازی شده و سپس یک شبکه سینتیکی با بیست ضریب و ده مسیر در نظر گرفته شد. پس از ارزیابی داده‌های واقعی و آنالیز مدل، مشخص گردید که شبکه واکنش برای هر دو کاتالیست شامل چهار مسیر اصلی می‌باشد. بنابراین تعداد ضرایب مدل به هشت ضریب کاهش یافته و در نتیجه درصد متوسط انحراف مطلق(AAD%) برای کاتالیست زئولیتی از %20.15 به %19.25 و برای کاتالیست آمورف از %6.70 به %4.15 بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kinetic Modeling Vacuum Gas Oil Hydrocracking Process with amorphous and Zeolite Catalysts

چکیده [English]

In this research, in order to description of yield of hydrocracking products of vacuum gas oil, a kinetic model with 5 discrete lumps including vacuum gas oil, diesel, kerosene, naphtha, and gas is proposed. To develop the model, the hydrocracking bed is considered as a plug flow reactor, and it is modeled using the cellular network approach. Then, a kinetic network with 20 coefficients and 10 routes is considered. But, following evaluation using measured data, a reaction network is proposed for amorphous and zeolite catalysts including 4 main paths; therefore, the number of coefficients is reduced to 8 coefficients. Results show that using the mentioned strategy, the average absolute deviation (AAD%) of prediction for amorphous and zeolite catalysts is reduced from 6.7% and 20.15% to 4.15% and 19.25%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Vacuum gas oil"
  • "Hydrocracking"
  • "Discrete lumping model"
  • " zeolite Catalyst"
1. Martinez-Grimaldo, H., Ortiz-Moreno, H., Sanzhez-Minero, F., Ramireza J., Cuevas-
Garcia, R. Ancheyta-Juarez, J., Hydrocracking of Maya Crude Oil in a Slurry-phase reactor.
I. Effect of Reaction Temperature,Catal. Today, 2014, 220-222, 295-300.
2.Sepehr S, Arshad A,Rashidzadeh M, 4-Lump kinetic model for vacuum gas oil
hydrocracker involving hydrogen consumption. Korean J. Chem. Eng., 2010, 27(4), 1099-
1108.
3. Becker, P.J., Serrand, N., Celse, B., Guillaume, D.,Dulot, H., Comparing hydrocracking
models: Continuous lumping vs. single events, Fuel, 2016, 165, 306-315.
4. J.Thybaut, G.B.Marin; Production of Low Aromatic Fuels; Kinetics and Industrial
Application ofHydrocracking; PhD thesis; Ghent University; 2002-2003
5. Sepehr S, Arshad A,Irandoukht A. Kinetic Study on a Commercial Amorphous
Hydrocracking Catalyst by Weighted Lumping Strategy. Int. J.Chem. React. Eng., 2010, 8,
A60, 1-25.
6. Valavarasu G., Bhaskar M. and Sairam B., A Four Lump Kinetic Model for the Simulation
of the Hydrocracking Process, Petroleum Science and Technology, 2005, 23, 1323-1332.
7. Ancheyta J., Lopez F. and Aguilar E., 5- Lump kinetic model for gas oil catalyticcracking,
Applied Catalysis A: General, 1999, 177, 227-235.
8. Astarita G. and Sandler, S. I., Kinetics and thermodynamics lumping ofmulti-component
mixtures, 1991, Elsevier: Amsterdam, 111-129.
9. Ancheyta J., Sanchez S. and Rodriguez M. A., Kinetic modeling ofhydrocracking of heavy
oil fractions: A review, Catalysis Today, 2005, 109, 76-92.
10.Qader, S. A.; Hill, G. R. Hydrocracking of gas oils, Ind. Eng. Chem. Process Des. DeV.,
1969, 8 (1), 98.
11. M.A. Callejas, M.T. Martı´nez, Hydrocracking of a Maya Residue. Kinetics and Product
Yield Distributions, Ind. Eng. Chem. Res., 1999, 38, 3285–3289.
12.Yui S. M. and Sanford E. C., Mild hydrocracking of bitumen-drivedcoker and
hydrocracker heavy gas oils: kinetic product yield and product properties, Ind. Eng. Chem.
Res., 1989, 28, 319-320.
13. Aboul-Gheit K., Hydrocracking of Vacuum Gas Oil (VGO) for Fuels Production-
Reaction Kinetics, ErdolErdgasKohle, 1989, 105 (7/8), 319-320.
14. Ayasse A.R., Nagaishi H. and Chan E.W., Lumped kinetics of hydrocracking of bitumen,
Fuel, 1997, 76(11), 1025-1033.
15. Sadighi S, Ahmad A, SeifMohaddecy R, 6-Lump Kinetic Model for a Commercial
Vacuum Gas Oil Hydrocracker, International Journal of Chemical Reactor Engineering,
2010, A1, 1-25.
16.Jing, G., Jiang, Y., Al-Dahhan M. H., Modeling of trickle-bed reactors with exothermic
reactions using cell network approach. Chem.Eng. Sci., 2008, 63, 751-762.
17. Sadighi S., Arshad A., Shirvani M., Comparison of Lumping Approaches to Predict the
Product Yield in a Dual Bed VGO hydrocracker, 2011, A9, 1-25.