رابطه محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فروارده‌های نفتی ایران با سنجه‌های ارزشیابی عملکرد آنان

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 مسئول دپارتمان مدیریت عمومی وسرپرستی

2 استاد دانشگاه آزاد تهران غرب

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با سنجه های ارزشیابی عملکرد آنها در این حیطه انجام شد. آماری این تحقیق که شامل850 نفر کارکنان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در تهران ساختمان ایرانشهر بود، براساس جدول مورگان تعداد 264 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن هم از روش آلفای کرونباخ0/715 تایید شد. نتایج بررسی فرضیه‌ی تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که بین محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده-های نفتی ایران با سنجه‌های ارزشیابی عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد (29/001=t و 0/000=p). این یافته بدان معناست که عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در هنگام ارزشیابی کارکنان با محتوای دوره‌های عمومی ضمن خدمت مطابقت و هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between the content general of on the job training (OJT) NIOPDC employees and the criteria of their operations evaluation

نویسنده [English]

  • Ali Farhadi 1
1
2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the content public of in-service educational courses of NIOPDC and the criteria of staff operations evaluation. Statistical Society of research contains all staff of NIOPDC in Tehran and Iranshahr building. Among them were selected 264 subjects randomly According to Morgan tablefactors had alsoThe results of One-sample t test showed that there was significant relationship between the content of in-service educational courses content of NIOPDC and the criteria of staff operations evaluation significant relationship with criteria of staff operations evaluation, in the way that public courses (p=0/000 & t=29/001)This means that NIOPDC performance in operations evaluation of staff has compliance and coordination with this content public of in-service training

کلیدواژه‌ها [English]

  • "NIOPDC"
  • " Performance evaluation"
  • " content"
  • " on the job training (OJT)"
  • "public
ابطحی، سیدحسین ( 1383 ). آموزش و به سازی سرمایه انسانی. انتشارات پویند.1
2. ابیلی، خدایار ( 1376 ). آموزش و به سازی نیروی انسانی. مجموعه مقالات نقش نیروی انسانی در توسعه
صنعت.
3. ابیلی، خدایار ( 1377 ). آموزش و به سازی نیروی انسانی: یک ضرورت سازمانی . فصلنامه مدیریت در
. آموزش و پرورش؛ شماره 17
4. امیرزاده بهبهانی، راضیه و یعقوبی، زهرا( 1394 ). ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتب ی. نشریه مدیریت صنعتی ، بهار
. 1391 ، دوره 7،شماره 19 .از صفحه 97 تا صفحه 107
5. بازرگان، عباس ( 1383 ). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
6. بزار جزایری، احمد ( 1386 ). عملکرد منابع انسانی (الگوی عملی پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد منابع
انسانی درسازمان ها). انتشاراتآییژ چاپ اول. تهران.
7. ربانی، محمدمهدی و علوی،سیدبابک ( 1394 ). رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سامانه
. 50 -29 ،(3) ارزیابی عملکرد. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7
8. رحمانی،مرید( 1384 ). نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر ایذه . پایان نامه ی
کارشناسی ارشدچاپ نشده، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان.
9. شاه کرمیپور، زهرا و تیرگر، هدایت. ( 1391 ).رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و توان مندسازی کارکنان .
. فصلنامه راهبردهای آموزش، شماره 18 ، زمستان 1391
FARAYANDNO
فصلنامه تخصصی علمی ترویجی/ بهار 1396 / شماره 57
107
10 . طوسی، محمدعلی ( 1378 ). آموزش و پرورش منابع انسانی ضرورت مدیریت امروز و فردا . فصلنامه
. مدیریت دولتی؛ شماره 9
11 . فتحی واجارگاه، کوروش ( 1384 ). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: سمت.
12 . میراحمدی،سیدمحمدرضا، عطافر، علی و کتابی، سعیده ( 1394 ). تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد
. 234 -213 ،(4) کارکنان یک شرکت تولیدی. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7
13 . میرسپاسی، ناصر ( 1386 ). تحلیلی درزمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولت. مجله مدیریت دولتی .
. شماره ششم. صفحه: 28
14. Adongo, T. A. Abagale, F. K. &Kranjac-Berisavljevic, G. (2015). Performance
Assessment of Irrigation Schemes in Northern Ghana Using Comparative Performance
Indicators (Doctoral dissertation).
15. Cabeza, L. F. Galindo, E. Prieto, C. Barreneche, C. &Fernández, A. I. (2015). Key
performance indicators in thermal energy storage: Survey and assessment. Renewable
Energy, 83, 820-827.