رس‌های آلی دوست و کاربرد آنها در بهبود کارآیی لاینرهای رسی در برابر آلاینده‌های آلی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده فنی‌ و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

تلاش در جهت کاهش خطرات و تهدیدات علیه انسان و محیط زیست منجر به تحقیقات برای یافتن مصالح جدید و بکار بردن آن‌ها در پالایش خاک و آب گردیده است که می‌توان رس آلی دوست را نمونه کارآمدی از این گونه مصالح معرفی نمود. محققان بسیاری میزان جذب آلاینده‌های آلی و میزان نفوذپذیری، لاینرهای حاوی رس‌های آلی دوست را مورد بررسی قرار داده‌اند. مطابق این تحقیقات، اصلاح رس آبدوست (بنتونیت) به آلی‌دوست، ظرفیت جذب هیدروکربن را 4 تا 10 گرم در هر گرم جاذب رسانده است. محققان بر این باورند که در لاینرهایی که متشکل از ماسه، بنتونیت و رس آلی دوست هستند، جذب آلاینده‌های آلی توسط رس آلی‌دوست به مقدار قابل توجهی (با بازده حذف 93%) افزایش می‌یابد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از بنتونیت تا 20% در ساختار لاینرهای محل دفن، میزان نفوذپذیری لاینر را به cm/s 8-10 می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organophilic clay and its application in clayey liners efficiency improvement against organic contaminants

نویسنده [English]

  • Paria Parhizi 2
1
2
چکیده [English]

Efforts to reduce human and environmental risks and threats have led to studies to find new materials such as organoclays in order to apply in soil remediation and water treatment. In several studies, permeability and organic pollutants absorption level of the liners containing organoclays have been investigated. Based on the studies, modifications of bentonite to produce the organoclay have made hydrocarbon absorption capacity to a range of 4 to 10 grams per each gram of the adsorbent. Researchers believe that by using liners consisting of sand, bentonite and organoclay, organic pollutants absorbed by organoclay with a 93% removal capacity. Also, use of 20% bentonite in the liner structure can be very effective to reduce liner permeability up to 10-8 cm/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organoclays
  • clayey liners
  • Hydrocarbon Contaminants
[1] http://www.shana.ir/fa/newsagency,1384.
]2[ بدو، کاظم، علی اشرفی، هادی .1394، ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوزیست محیطی ترکیبات ماسه- بنتونیت جهت استفاده در آستر کف مدفن­های زباله، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 45، شماره 2.
[3] O.Sullivan, D & Quigley,P. Geotechnical  Engineering &  Environmental  Aspects  of  Clay Liners for Landfill Projects. Irish Geotechnical Services Ltd.
[4] E.Abdelwahab.Modified activated carbon and bentonite used to adsorb petroleum hydrocarbons emulsified in aqueous solution, University Suez, Egypt, 2013.
]5[ شاهی، محسن .1381، اثر شیرابه بر ضریب نفوذپدیری و خاک‌های رسی بنتونیتی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست ، دانشگاه تهران.
[6] Bullock, Allen, Innovative Uses of Organophilic Clays For Remediation of Soils, Sediments and Groundwater-9507,WM 2009 Conference, March 2009.
[7] Jeffrey,C and Stephen ,E.Organic Waste Treatment With Organically Modified  Clays, Pennsylvania, 1989.
]10[ حسین‌پور، محمدعلی، 1387، بهسازی کارایی لاینرهای ژئوسنتتیکی- رسی (GCLs) در برابر آلاینده‌های هیدروکربنی با استفاده از رس های اصلاح شده. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تهران.
[11] Gleason M.H & Daniel D.E.& Eykholt G.R., Calcium and Sodium Bentonite for Hydraulic Containment Applications, ASCE Journal of Geoenvironmental Engineering,Vol. 123, No.5, May.1997, pp.438-445.
[12] Gitipour, Saeid,T.Bowers, Mark, Huff, Warren, Bodocsi, Andrew,The efficiency Of Modified Bentonite Clays For Removal Of Aromatic Organics From Oily Liquid Wastes ,University of Cincinnati ,OH 45221,USA,1997.
]13[ گیتی‌پور، سعید، ابوالفضل‌زاده، مصطفی، حسین پور، محمدعلی. 1389، بررسی خاصیت هیدروکربن دوستی بنتونیت های اصلاح شده و معمولی بر اساس تغییر فضای بین لایه‌ای در برابر آب، بنزین، MTBE و ترکیبات BTEX، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره چهار.
[14] M.Sharafi & S.Bazgir. Adsorption of petroleum hydrocarbons on organoclay, Azad University of Tehran, Iran, 2010.
[15] R.Qader & A.Rehan .A Study of the Adsorption of Phenol by Activated Carbon from Aqueous Solutions, Islamabad, Pakistan, 1998.
 [16] Benson,C.H & Zhai,H . & Wang, X. , Estimating Hydraulic Conductivity of compacted Clay Liners, ASCE Journal of geotechnical Engineering, vol.120, No.2, Feb.1994, pp.366-387
[17] Irene .M.C. Organoclay With Soil- Bentonite Admixture as Waste Containment Barriers, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering 127 , August 2001 ,pp.756-759.
[18]  Jhamnani, Bharat., et al.  Evaluation of Organoclays for Use in Landfill Liners.Delhi, India , 2009.