انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی فرآیندی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی داشنگ اه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف این پژوهش انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی فرآیندی در شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-زمینه یابی میباشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 6 نفر از گروه خبرگان سازمان مورد مطالعه می باشد. ابزار گردآوری داده های پرسش نامه های مقایسات زوجی می باشد که روایی آن ها توسط 5 نفر از اساتید دانشگاهی و پایایی آن ها با سازگاری پاسخ خبرگان کنترل شد. روش تجزیه تحلیل داده ها رویکرد ترکیبی رویکرد تصمیمگیری های چند معیاره فازی می باشد که در آن از روش DEMATEL برای تعیین روابط و از روش ANP برای وزن دهی معیارها و از روش VIKOR برای رتبه بندی روش های انتقال تکنولوژی استفاده شد. نتایج نشان داد که معیار " قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و تکنولوژی" اولویت اول را دارد و روش "سرمایه گذاری مشترک" از بین روش های دیگر مطلوب تر دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection appropriate methods of technology transfer process at the National Iranian Oil Refining and dissemination Company with fuzzy multi criteria decision-making approach

چکیده [English]

The purpose of this study was to select the appropriate method of process technology transfer for National Iranian Oil Refining and Distribution Company.Reviewing the literature,the factors influencing in selection of appropriate methods of technology transfer were identified and were selected by screening. This study from to purpose,applied and the method is descriptive-survey. The study population, Number 6 Members of the Group of Experts Organization of the study.Data were collected by questionnaire is paired comparisons, Its validity by five professors at university and reliability of response compatibility experts control Method Data Analysis is a hybrid approach fuzzy MCDM approach Where of Method DEMATEL for determining the relationship and of ANP Method for weighting the criteria, and the VIKOR method was used to rank alternative.The results showed that the criterion "laws and regulations protecting the goods And the technology" is the first priority and "joint venture" of other methods were more favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology transfer
 • multi-criteria decision
 • DEMATEL
 • F.ANP
 • VIKOR
 1.  امینی، زهرا، یدالهی فارسی، جهانگیر (1390)، عوامل نهادی و محیطی موثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری، دوره 7، شماره28، صص 27-33.
 2. بذرپاش، مهرداد؛ بابا خان، علیرضا (1394)، کاربرد تئوری فازی در اولویت‌بندی روش‌های انتقال فناوری در ایران، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال یازدهم، شماره 32.
 3. بناوند، مهسا، نگرش جامع به انتقال تکنولوژی، دانشگاه آزاد قزوین، 1386.
 4. تباربائی، محمد علی؛ بهروزی، محمدمهدی (1392)، شناسایی و تحلیل عوامل موثر در موفقیت انتقال فناوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: بنگاه‌های دام و فرآورده‌های گوشتی ایران و استرالیا) فصلنامه توسعه تکنولوژیکی، شماره 22، صص 45-56.
 5. حاجی حسینی حجت‌اله، رحیمی مهناز، معصوم‌زاده، محسن (1391)، عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره1 :ص 60-51
 6. حمیدی مهدی، محمودی، بهروز (1393)، ارائه مدل مناسب برای انتقال فناوری در صنایع برتر ICT، نشریه مدیریت فردا، سال سیزدهم، شماره 41:صص 88-75
 7. خمسه، عباس، آزادی، آزاده (1390)، ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعیین بهتری روش ان تقال تکنولوژی با مدل AHP، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، ص 15-1
 8. سلامی، رضا، شفیعی‌پور، داوود (1386)، عوامل درون سازمانی موثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R & D )، ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، صص 12-1
 9. علی‌احمدی، علیرضا، مدیریت تحقیق تا توسعه تکنولوژی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، چاپ سوم، 1377.
 10. سیف، علی‌اکبر (1395)، روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، نشر دوران، تهران.
 11. نبوی چاشمی، علی، مجتبی بالو و روجا یوسفی، ۱۳۸۸، بررسی مدل‌های انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، گرمسار، دانشگاه پیام نور استان سمنان، http://www.civilica.com/Paper-TMICONF01-TMICONF01_056.html
 12. کندری، اسمعیل (1392)، انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از مدل AHP فازی در صنعت ماشین آلات کمپوت سازی و قارچ خوراکی، مجله روشن، شماره 125.صص 6-1
 13. گودرزی ،مهدی و خواجه نصیر، شهرام (1393)، انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای تولید الکترود گرافیتی در ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 4
 14. محمودنژاد، ابراهیم (1380)، مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا، انتشارات انستیتو ایزایران، منبع ویکی پدیا
 15. مهدی‌زاده، محمود، حیدری، هادی، میرزایی، یاسر (1389)، شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 25، دوره 7، صص 10 - 3.
 16. هاشم‌زاده غلام‌رضا، حاجی‌زاده سعید، (1391)، انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی بر مبنای قابلیت‌های فنی در شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه، پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، صص 13-1
 17. وزیری، بزرگمهر (1386)، نقش جامعه، نشست‌های علمی و ساختارهای تحقیقاتی در تحقیق و توسعه صنعتی، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، تهران
  1. Al-Tabbaa, O., Ankrah, S.(2016)Social capital to facilitate ‘engineered’ university–industry collaboration for technology transfer: A dynamic perspective, Technological Forecasting & Social Change, 104, 1–15
  2. Caramihai, M., Tănase, N. M., Purcărea, A.A. (2017), Proposals for Improving Innovation and Technology Transfer Policies in Romania, Procedia Engineering, 181, 984–990.
  3. Chang P., Huang L., Lin, H. (2000). The fuzzy delphi via fuzzy statistics and member ship function fitting and an appliacation to the human resourses, fuzzy sets and systems, 112(3), 511-520.
  4. Changli Li , Tony Lan , Shang-Jyh Liu(2015). Patent attorney as technology intermediary: A patent attorneyfacilitated model of technology transfer in developing countries, World Patent Information, 43, 62-73.
  5. Decter M. , Leseur , M.(2006) ,University to business technology transfer.Technovation, 27, 145-155.
  6. Ghebrihiweta,N., Motchenkova, E. (2017), Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach, Resources Policy, 52, 320–326.
  7. Jeng, D., Tzeng, G-H, (2012), Social Influence on the Use of Clinical Decision Support Systems: Revisiting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by the Fuzzy DEMATEL Technique, Computers & Industrial Engineering, 819-828.
  8. Johnson P.(2008).Roles, resources and benefits of intermediate organizations supporting triple helix collaborative R&D :The case of Precarn .Technovation, 28:495-505
  9. Khalil T.M.(2000).Management of Technology :The key to competitiveness & Wealth creation.McGraw Hill.
  10. Lee, S., Kim, W., Kim, Y. M., Oh, K. J. (2012). Using AHP to determine intangible priority factors for technology transfer adoption. Expert Systems with Applications, 39(7), 6388-6395.
  11. Mazurkiewicz, A., Poteralska, B. (2017), Technology Transfer Barriers and Challenges Faced by R&D Organisations, Procedia Engineering, 182, 457 – 465.
  12. Moira Decter,D.B,Michel Leseur (2006).University to business technology transfer.Technovation 27:145-155.
  13. Moradian, A., Zand Hesami, H., Majd Pezeshki, P. (2010). «Prioritization of Technology Transfer Methods to Downstream Petrochemical Industries in Developing Countries». Terengganu International Business and Economics Conference.
  14. Opricovic, S., Tzeng, G. H., 2004.Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research 156 (2), 445–455.
  15. Philip H.Phan and SSiegel, D.(2006)The Essectiveness of University Technology Transefer Foundation and Trend_ in Entrepreneurship,2(2), 77-144.
  16. Radosevic S ,(2005) International Technology transfer & Catch Up in economic Development ,4-17.
  17. Saaty, T. L (2008), Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences, 1(1),83-98.
  18. Santacreu-Vasut, E., Teshima, K(2016), Foreign employees as channel for technology transfer: Evidence from MNC’s subsidiaries in Mexico, S0304-3878(16)30028-1
  19. Siegel,D.S.,Waldman,D.A.,Atwater,L.E. andLink,A.N.,(2004),”Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners:qualitative evidence from the commercialization of university technologies”,Journal of engineering and technology management, 21, 42-115.
  20. Siegel,D.Waldman,D.(2003),Commercial knowledge transfers from universities to firms:improving the effectiveness of university industry collaboration,Journal of High Technology Management Research, 14, 111-33
  21. Smart D., Benaroya H. (2016), An examination of non-linear and passive technology transfer in the space sector: Consideration of the Contingent Effectiveness Model as a basis for formal modeling, Space Policy (2016) 1e9
  22. Valeria Costantini , Paolo Liberati,(2014)Technology transfer, institutions and development, Technological Forecasting & Social Change, 88, 26–48.
  23. Van Norman, G.A., Eisenkot, R. (2017), Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization : Part 2: The Commercialization Process, JACC: Basic to Translational Science, 2(2), 197–208.