امکان سنجی استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در منطقه 3 شرکت پالایش نفت آبادان

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار/شرکت پالایش نفت آبادان

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع/دانشکده فنی دانشگاه صنعتی قم

چکیده

پالایشگاه ها از یک سو بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در بخش صنعت ایران و از دیگر سو، تبدیل کننده و تولیدکننده انرژی هستند. نتایج تحقیقات نشان میدهند تا کنون مطالعه ای در حوزه ی پیاده سازی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ ور فراگیر در پالایشگاه ها و به خصوص شرکت پالایش نفت آبادان انجام نشده است. لذا از آنجاییکه نظام نگهداری و تعمیرات بهره ‌ور فراگیر دیدگاه‌هایی اصولی در تغییر فرهنگ، بینش کارکنان، جذب علائق، دل‌بستگی و احساس تعلق خاطر آنان به دارایی‌های سازمان را شامل می‌شود، در این تحقیق استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در منطقه 3 شرکت پالایش نفت آبادان امکان‌سنجی شد و میزان تأثیر عوامل ساختاری و عوامل انسانی در پیاده ‌سازی این سیستم مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing feasibility of implementing TPM in phase 3Aria Abadan oil refinery

نویسندگان [English]

  • Moosa Ghasemi 1
  • Ghorbanali Mohammadi 2
1 Rotating equipment maintenance Masters/Abadan Oil Refining Co.,
2 Associate professor Industrial Engineering Department / College of Engineering, Qom University of Technology
چکیده [English]

Refineries in the industry's largest energy consumer on the one hand and on the other hand, converting and producing energy.The results show a few studies in the field of implementation and deployment of system maintenance in refineries and the oil refinery in Abadan do not. In fact, today is the special importance maintenance organizations. Total Productive Maintenance TPM sweeping views of fundamental change in culture, attitude of staff, attracting interest, attachment and sense of belonging to their organization's assets include. In this study, the implementation of comprehensive productive maintenance system in Abadan oil refinery feasibility and the impact of structural and human factors in the implementation of efficient maintenance system inclusive TPM was examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance system
  • Comprehensive Efficiency
  • Abadan Oil Refinery
  • District 3
 
[1]   سید حسینی، سیدمحمد، 1389، مدیریت سیستم­های نگهداری و تعمیرات ناب، تهران، انتشارات علم و صنعت، چاپ اول.
[2]   F. T. S. Chan, H. C. W. Lau, R. W. L. Ip, H. K. Chan, and S. Kong, "Implementation of total productive maintenance: Acase study," International Journal of Production Economics, vol. 95, pp. 71-94, 1/28/ 2005.
[3]   آ. میلاد, «عوامل موثر بر سیستم نگهداری و تعمیرات خودرویی با رویکرد نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM),» توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی, vol. 7, pp. 167-183, 1391.
[4]   Tsang AHC. Condition-based maintenance: tools and decision making. J Quality Mainten Eng 1995; 4(2):3–17.
[5]   م. منصور، ح. پ. محمد، ح. رضا، ع. علی، مدیریت صنعتی،vol. 5, pp. 1-17،1389.
[6]   R. Singh, A. M. Gohil, D. B. Shah, and S. Desai, "Total Productive Maintenance (TPM) Implementation in a Machine Shop: A Case Study," Procedia Engineering, vol. 51, pp. 592-599, // 2013.
[7]   M. F. Ahmad, N. Zakuan, A. Jusoh, and J. Takala, "Relationship of TQM and Business Performance with Mediators of SPC, Lean Production and TPM," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 65, pp. 186-191, 12/3/ 2012.
[8]   A. H. Bakri, A. R. A. Rahim, N. M. Yusof, and R. Ahmad, "Boosting Lean Production via TPM," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 65, pp. 485-491, 12/3/ 2012. P. A. Konecny and J.-H. Thun, "Do it separately or simultaneously—An empirical analysis of a conjoint implementation of TQM and TPM on plant performance," International Journal of Production Economics, vol. 133, pp. 496-507, 10// 2011.
[9]   وایت، ای. ان، 1370، نگهداری و تعمیرات، تهران، انتشارات دانشگاهی صنعت شریف، چاپ اول.
[10]           روحانی، امیرمسعود، 1384، نگهداری و تعمیرات بهره‌ور جامع، انتشارات مدیریت صنعتی، چاپ اول.