بررسی نقش دسفری‌اکسامین‌بی (دسفرال) به ‌عنوان یک ترکیب سایدروفور در فروشویی زیستی پلاتین از کاتالیست‌های مستعمل

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 رئیس نظارت بر ساخت مواد شیمیایی، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به منابع وسیع نفتی و صنایع گسترده پالایشگاهی و پتروشیمی در ایران، کاتالیست‌های مختلفی در مقیاس انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاتالیست‌ها پس از مستعمل شدن قابل استفاده نمی‌باشند و به‌عنوان ضایعات محسوب می‌شوند. بازیابی فلزات سنگین این کاتالیست‌های مستعمل هم از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌کند و هم متناسب با نوع فلز و روش بازیابی می‌تواند ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد. در این پژوهش بازیابی پلاتین از کاتالیست‌های مستعمل توسط دسفری‌اکسامین‌بی (دسفرال) به عنوان یک ترکیب سایدروفور برای امکان‌سنجی به‌کارگیری در روش فروشویی زیستی بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده از طراحی آزمایش فاکتوریل و آنالیز جذب اتمی نقش مؤثر دسفری‌اکسامین‌بی در استخراج پلاتین اثبات شد و بیشترین بازیابی درpH برابر 1 و دمای 70 درجه سانتی‌گراد و غلظت دسفرال 4 گرم بر لیتر به میزان حدود 30% در چگالی توده کاتالیست 10 گرم بر لیتر حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the role of Desferrioxamine B (Desferal) as a Siderophore compound in platinum bioleaching from spent catalysts

چکیده [English]

Efficiency of the utilized catalysts will significantly reduce after being in service for a certain time and should be replaced in the relevant processes. Although the spent catalysts are considered as solid waste materials, they have a potentially high economic value depending on the type of metals in their composition and the cost of the recovery process. Moreover, recovery of the heavy metals from the spent catalysts prevents environmental pollution. The main objective of this study was to investigate platinum recovery from the spent catalysts by Desferrioxamine B (Desferal) as a Siderophore compound for using in bioleaching process. According to the results obtained from full factorial design experiment and atomic absorption analysis the positive role of Desferrioxamine B in the platinum recovery was confirmed. The best efficiency of recovery at 70 Cº, pH=1, pulp density 1% and 4 g/l desferal was measured equal to 30% after 6 hours of treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spent Catalyst
  • Platinum Recovery
  • Bioleaching
  • Desferrioxamine‌B
[1] L. Lloyd, Handbook of industrial catalysts, Springer Science & Business Media, 2011.
[2] F. Reith, S. Campbell, A. Ball, A. Pring, G. Southam, Platinum in Earth surface environments, Earth-Science Reviews, 131 (2014) 1-21.
[3] C.H. Bartholomew, Mechanisms of catalyst deactivation, Applied Catalysis A: General, 212 (2001) 17-60.
[4] امیری،ف, یغمایی،س, موسوی،م, استفاده از روش فروشویی زیستی در سمیت زدایی و بازیابی فلزات ارزشمند از کاتالیزگرهای مستعمل, مجله مهندسی شیمی ایران, 9 (1388) 37-28.
[5] I. Asghari, S. Mousavi, F. Amiri, S. Tavassoli, Bioleaching of spent refinery catalysts: A review, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19 (2013) 1069-1081.
[6] H. Brandl, R. Bosshard, M. Wegmann, Computer-munching microbes: metal leaching from electronic scrap by bacteria and fungi, Hydrometallurgy, 59 (2001) 319-326.
[7] S.R. Dahlheimer, C.R. Neal, J.B. Fein, Potential mobilization of platinum-group elements by siderophores in surface environments, Environmental science & technology, 41 (2007) 870-875.
[8] M. Saha, S. Sarkar, B. Sarkar, B.K. Sharma, S. Bhattacharjee, P. Tribedi, Microbial siderophores and their potential applications: a review, Environmental Science and Pollution Research, 23 (2016) 3984-3999.
[9] T. Kiss, E. Farkas, Metal-binding ability of desferrioxamine B, Journal of inclusion phenomena and molecular recognition in chemistry, 32 (1998) 385-403.
[10] W. Wang, Z. Qiu, H. Tan, L. Cao, Siderophore production by actinobacteria, Biometals, 27 (2014) 623-631.
[11] C. Dimkpa, Microbial siderophores: Production, detection and application in agriculture and environment, Endocytobiosis and Cell Research, 27 (2016) 7-16.
[12] D. Kraemer, M. Junge, T. Oberthür, M. Bau, Improving recoveries of platinum and palladium from oxidized Platinum-Group Element ores of the Great Dyke, Zimbabwe, using the biogenic siderophore Desferrioxamine B, Hydrometallurgy, 152 (2015) 169-177.
[13] F. Beolchini, V. Fonti, F. Ferella, F. Veglio, Metal recovery from spent refinery catalysts by means of biotechnological strategies, Journal of hazardous materials, 178 (2010) 529-534.
[14] A. Pathak, H. Srichandan, D.-J. Kim, Fractionation behavior of metals (Al, Ni, V, and Mo) during bioleaching and chemical leaching of spent petroleum refinery catalyst, Water, Air, & Soil Pollution, 225 (2014) 1-10.
[15] K.M.M. Aung, Y.-P. Ting, Bioleaching of spent fluid catalytic cracking catalyst using Aspergillus niger, Journal of biotechnology, 116 (2005) 159-170.
[16] F. Amiri, S. Mousavi, S. Yaghmaei, Enhancement of bioleaching of a spent Ni/Mo hydroprocessing catalyst by Penicillium simplicissimum, Separation and purification technology, 80 (2011) 566-576.
[17] M. Motaghed, S. Mousavi, S. Rastegar, S. Shojaosadati, Platinum and rhenium extraction from a spent refinery catalyst using Bacillus megaterium as a cyanogenic bacterium: Statistical modeling and process optimization, Bioresource technology, 171 (2014) 401-409.