شبیه سازی فرآیند تصفیه آب ترش تولیدی در پالایشگاه مبتنی بر تعیین شرایط مناسب عملیاتی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

چکیده

‌آلودگی آب مسئله‌ای است که مربوط به همه انسان‌ها است. با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و منابع آب، در این پژوهش شبیه سازی واحد تصفیه آب ترش پالایشگاه با تکیه بر تعیین شرایط مناسب عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت پیش بینی رفتار ترمودینامیک سیستم از مدل ضریب فعالیت الکترولیت-NRTL استفاده شده است. نتایج شبیه سازی‌ نشان داد که دمای مناسب برای خوراک ورودی به برج حدود oC 40 و فاصله مناسب سینی‌ها در برج دفع m 54/0 می‌باشد. در این شرایط غلظت H2S و آمونیاک در گاز ترش خروجی از برج به حداکثر خود می‌رسد. با توجه به ملاحضات اقتصادی دبی m3/h 38 برای برج پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of refinery sour water treatment process based on suitable operating conditions

چکیده [English]

Water pollutant is an issue that concerns all of the people. Considering the importance of the environment and water sources, in this study, simulation of refinery sour water purification unit has been investigated based on the determination of appropriate operating conditions. To predict the thermodynamic behavior of this system, Electrolyte NRTL activity coefficient model was used to simulate the sour water stripping tower. The simulation results showed that suitable feed temperature of column and tray spacing were 40 oC and 0.54 m, respectively. Also, the Concentrations of H2S and Ammonia reached to maximum amount at this conditions. Due to economic Considerations, feed volume flow rate of 38 m3/h was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sour Water
  • Environment
  • Simulation
  • Sour Gas
1)      Arthur Kohl, Richard Nielsen, Gas Purification, fifth edition, Gulf publishing company, 1997.
2)      Chris Higman, Maarten van der Burgt, Gasification, Elsevier, 2003.
3)      Walkrt, G. J. Design of sour water strippers quickly, hydrocarbon processing, 1969, 48 (6): pp 121-124.
4)      Ralph H. Weiland, SOUR WATER STRIPPERS EXPOSED, Paper presented at the Laurence Reid Gas Conditioning Conference, Norman, Oklahoma, February 28, 2012.
5)      Zhenjiang Yu, Yun Chen, Dachun Feng, and Yu Qian, Process Development, Simulation, and Industrial Implementation of a New Coal-Gasification Wastewater Treatment Installation for Phenol and Ammonia Removal, School of Chemical Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, P.R. China Ind. Eng. Chem. Res. 2010, 49, pp 2874–2881.
6)       Lin, S. H.; Wang, C. S., Treatment of high-strength phenolic wastewater by a new two-step method. J. Hazard. Mater. 2002, 90, pp 205–216.
7)      Ko¨rbahti, B. K.; Tanyolac, A., Continuous electrochemical treatment of phenolic wastewater in a tubular reactor. Water Res. 2003, 37, pp 1505–1514.
8)      Venkateswaran, P.; Palanivelu, K., Recovery of phenol from aqueous solution by supported liquid membrane using vegetable oils as liquid membrane, J. Hazard. Mater. 2006, 131, pp 146–152.
9)     حسین بیکی، مرتضی اسفندیاری، محاسبات عددی برای مهندسین شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری­های نوین قوچان، 1394.
10) حسین بیکی، میترا دادور، روئین حلاج، شبیه سازی فرآیند و راکتور تولید دی متیل اتر از متانول به کمک نرم افزار Hysys، مجله مهندسی شیمی ایران، 1386 ، دوره6، شماره28 ، صفحه 51-59.
11)  Aspen Technology. Aspen plus Electrolytes Manual; Aspen Technology Inc.: Cambridge, MA, 1998.
12)  کیانوش شجاع، میثاق کرامتی، حسین بیکی، شبیه سازی برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازی دی متیل اتر از مخلوط آب و متانول، فرآیند نو، 1394، شماره 50، صفحه 67-75.