شناسایی چارچوب مفهومی از عوامل و موانع کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اصفهان - خوراسگان

2 مدیریت برنامه ریزی کارشناس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضربا هدف شناسایی چارچوب مفهومی عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها به روش کمی- کیفی در سال 1395انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در قسمت کیفی خبرگان در زمینه مهندسی فرآیند در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چهارمحال و بختیاری و در قسمت کمی کارشناسان و تکنسین‌ها تشکیل داده اند. پس از تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان و محاسبه ماتریس اولیه عوامل، مشخص شد 7 عامل، دارای ارزش ویژة بیش از 1 هستند(حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری،آمادگی اولیه (ارتباطی-شناختی)، تسهیل‌سازی، انگیزش، توانمندسازی، شفاف‌سازی و اطمینان‌بخشی و تثبیت و یادگیری) که 054/65 درصد از واریانس کل متغیرها را تحت پوشش قرار داده‌اند. همچنین مشخص شد 4 عامل، دارای ارزش ویژة کمتر از 1 هستند (ناکارآمدی مدیریت تغییر، نگرش غیرکارکردی مدیران، ناکارآمدی در برنامه‌ریزی و موانع محیطی و فرهنگی) که 0540/50 درصد از واریانس کل متغیرها را تحت پوشش قرار داده‌اند و به عنوان مانع شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the conceptual framework of key factors and key burdens of success in acceptance of process

نویسندگان [English]

 • akbar etebarian khurasgani 1
 • mohsen shahrokhi ghahfarokhi 2
 • javad siahpoosh 3
1 Managing Director of Isfahan Azad University Azad University - Khurasgan
2 MSc in Quality and Productivity Engineering, National Iranian Oil Products Distribution Company, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

The present study aimed at identifying the conceptual framework of key success factors in accepting reengineering of processes by quantitative and qualitative method in 1395. The statistical population of this research is in the qualitative section of the experts in the field of process engineering at the National Company for Distribution of Oil Products of Chaharmahal & Bakhtiari and in a small section of experts and technicians. After collecting the questionnaire and distributing it among the experts and calculating the initial matrix of the factors, it was found that 7 factors have a specific value of more than 1(hardware and software support, initial readiness (communication-cognitive), facilitation, motivation, Empowerment, Transparency, Confidence and Stabilization and Learning) that covered 65.054% of the variance of all variables. It was also found that 4 factors with a specific value of less than 1 (inefficiency of change management, inefficient managerial attitudes, inefficiencies in planning and environmental and cultural barriers), which covered 50.054% of the variance of all variables, and were identified as obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key factors
 • Admission Barriers
 • Success in Acceptance of Process Reengineering
 1. اخوان صواف پ.1392. تبیین عوامل بحرانی موفقیت در مهندسی مجدد فرآیندها: مورد کاوی یکی از شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 13 شماره 2.
 2. ارغاد، بابک جمشیدی ن. ۱۳۹۳. مطالعه نقش شاخص‌های اصلی عملکرد مالی بر مهندسی مجدد و بهبود مستمرمطالعه موردی: شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان
 3. بابااکبری ف. 1393. ارزیابی عملکرد پروژه های مهندسی مجدد. کنفرانس بین الملی مدیریت و فناوری، سال اول.
 4. بسته نگار م. 1382. ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران
 5. بینش م.1383. معماران عصر دیجیتال اندیشه های مایکل همر، ماهنامه علمی-آموزشی تدبیر، شماره 152، سال پانزدهم

6. جعفرنژاد ا، زارعی ع.1384. بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان‌های فعلی به سازمان‌های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور،مجله فرهنگ مدیریت، شماره 10

7.جعفری س، محمدی دورباش ز. ۱۳۹۵. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار: تبیین نقش مدیریت تغییر، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

 1. رضایی نژاد ع. 1387. «طرحی نو در مدیریت: مهندسی دوباره شرکتها، منشور انقلاب سازمانی»، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی رسا، تهران
 2. رضایی نژاد ک و همکاران.1386. عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندو ارائه چارچو بی برای ارزیابی آمادگی سازمانی. نشریه مدیریت صنعتی. دوره 1، شماره.37- 3، ص ص 55
 3. زارعی ب. 1392. ارایه ی چارچوبی برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی، توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار سوم،
 4. زینالی س. ۱۳۹۵. نقش مدیریت دانش درمدیریت فرآیندهای کسب و کار، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 5. سعیدی ف، رئیسی نافچی س. ۱۳۹۲. ارایه چارچوبی به منظور مهندسی مجدد فرآیندهای زنجیره تامین با تاکید بر روشهای مدلسازی و شبیه سازی، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین، دانشگاه بوعلی سینا
 6. شاهبندرزاده ح، موحدنژاد ا، فرجی زاده بردجی س. ۱۳۹۱. شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مهندسی مجدد در سازمان‌ها، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،
 7.  فتحی س.1390. طراحی الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرآیندهای کسب- وکار در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، نشریه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 21

 

 

 1. asan, B., and Ahmed, M. U., 2007. "Effects Of Interface Business agility requirements in financial services, Journal of Rotterdam School, F management, Erasmus University Rotterdam.
 2. differences and system charachteristics", Journal of Management Information Systems, No.18, Vol.3, pp.97-124
 3. Hammer, M, Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: HarperBusiness
 4.  Hammer, M. (1990). Reengineering work: Don’t automate, obliterate.Harvard Business Review, 104–112.
 5. Herzog, N., Tonchia, S. and Polajnar, A. (2009). Linkages between manufacturing strategy, benchmarking, performance measurement and business process reengineering. Computers & Industrial Engineering 57, 951-963.
 6.  Herzog, N.V., Tonchia, S., Polajnar, A. (2009). Linkages betweenmanufacturing strategy, benchmarking, performance measurement andbusiness process reengineering. Computers & Industrial Engineering.
 7.  Kallio,J. Saarinen, T. S. Salo, M. and Tinnila, A. (2009). Drivers and tracers of business process changes Journal of Strategic Information Systems 8
 8. Naranjo-Gil, D. (2015). The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations. Technovation 29,810-818
 9. Rao, K., Janardhana, G. (2016). The Effect of Rescheduling on Operating Performance of the Supply Chain under Disruption-A Literature Review, Applied Mechanics and Materials, 592-594: 2704-2710, Research Review. Handbook of Entrepreneurship Research, springer, Science+Business Media.446-476.
 10. Yin, J., Li, T., Chen, B., & Wang, B. (2011). Dynamic Rescheduling Expert System for Hybrid Flow Shop with Random Disturbance, Procedia Engineering, 15: 3921–3925.
 11.  Hong, W., Thong, J.Y.L., Wong, W.M., Tam, K.Y., 2001, "Determinants of user acceptance of digital libraries:an empirical examination of individual
 12. Ozcelik, Y. (2010). Do business process reengineering projects payoff?
  Evidence from the United States. International Journal of Project
  Management, 28, 7-13.